مصاحبه
زمان: 25 دی 1357 / 16 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: اهداف شورای انقلاب - انتظار از ارتش - محاکمه شاه
مصاحبه کننده: خبرنگار کانال یک تلویزیون فرانسه
سؤال: [حضرت آیت الله، اهداف «شورای انقلاب» چیست؟]
جواب: هدف این است که «شورای انقلاب» یک حکومت موقتی ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تأسیس کند برای تصویب قانون اساسی و بعد بقیه کارها.
- [حضرت آیت الله، بعد از رفتن شاه سیاست خارجی ایران چگونه خواهد بود؟]
- سیاست خارجی ایران با همه دُوَل بر حسب احترام متقابل است و هیچ فرقی بین دُوَل در این باره نیست.
- [حضرت آیت الله، آیا خواهان قطع تمام روابط ایران با قدرتهای خارجی هستید یا اینکه مایل به ادامه این روابط می‌باشید؟ و در صورت قطع روابط، آیا سیاست شما بسیار خشن و مخالف خواهد بود؟]
- نخیر؛ ما خواهان قطع روابط نیستیم. ما خواهان قطع وابستگیهای ایران به دُوَل خارجی هستیم که اکنون شاه، ایران را وابسته به امریکا و سایر دوَل کرده است.
- [حضرت آیت الله، از ارتش چه انتظار دارید؟]
- انتظار دارم که به ملت بپیوندد و به حکومت اسلامی کمک کنند؛ و در آینده نزدیک ارتشیان این کار را خواهند کرد.
- [اخبار حاکی بر این است که شما شاه را محکوم کرده اید. آیا خواستار محکوم کردن او هستید یا محاکمه کردنش؟]
- شاه محکوم است بر حسب حکم ملت؛ لکن هر وقت ملت او را پیدا بکند، او را محاکمه می‌کند و اموال خودشان را از او می‌گیرند. شاه باید در مقابل ملت محاکمه شود و به سزای جنایاتی که کرده است برسد.
- [یک تقاضای خیلی خصوصی دارم و آن اینکه اجازه بدهید همراه شما به ایران بیایم.]
- من حالا که نمی‌توانم چیزی بگویم.