مصاحبه
زمان: 25 دی 1357 / 16 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: دموکراسی در اسلام
مصاحبه کننده: خبرنگار فرانسوی مجله محلی «لُ اکُو»
سؤال: [حضرت آیت الله، در پیامهای قبلی خودتان اظهار فرموده بودید که جمهوری اسلامی، دموکراتیک خواهد بود و هر کسی آزاد خواهد بود. آیا صحبت کردن از دموکراسی در رژیمی که فقط بر مبنای یک مرام و یک مذهب یعنی اسلام باشد ممکن است؟ در چنین رژیمی سرنوشت غیر مسلمانان و غیر معتقدین به مذهب چه خواهد بود؟]
جواب: در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.
- [آیا حضرت آیت الله در روابط ایران با دُوَل خارجی خصوصاً با فرانسه تجدید نظر خواهید نمود؟]
- روابط ما بر احترام متقابل است و محفوظ خواهد ماند. با فرانسه هم مثل سایر کشورها عمل می‌کنیم.