مصاحبه
زمان: 25 دی 1357 / 16 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: پیروزی نزدیک است - زنان و نفت در جمهوری اسلامی
مصاحبه کننده: خبرنگاران نشریات: «یوروپَن»، «الاهرام»، و خبرنگار ژاپنی
سؤال: [یوروپَن: بختیار، نخست وزیر، دیروز طی یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت که مذهبیون باید به مذهب بپردازند و سیاست را به سیاستمداران واگذار کنند. وی همچنین اظهار داشت که شما قادر به واژگونی حکومتش نیستید. نظر شما در این باره چیست؟]
جواب: مطلب اولی که گفته است مطلبی است که همیشه اجانب برای بردن منافع ما این تز را داشته‌اند که مذهب از حکومت جداست، و ایشان هم بلندگوی همانهاست؛ و آنکه ما قدرت برهم زدن حکومت او را نداشته باشیم، در آینده معلوم می‌شود. حکومت او محکوم به فناست و پیروزی از آن ملت رنج کشیده ایران است.
- [شما پیامی به ارتش فرستادید. دیروز ارتش با مردم پیوندی برقرار کرد. (1) آیا کماکان به پیوستن ارتش به صفوف خود ایمان دارید؟ یا بیم یک کودتای نظامی دارید؟]
- من امیدوارم که ارتش - البته آنهایی که مال ملت را نچاپیدند و آنهایی که به شرافت ارتشی خود باقی مانده‌اند - به ملت بپیوندند تا آن اقلیت ناچیزی که خائن هستند نتوانند کاری کنند.
- [وضع شورای انقلاب اسلامی به کجا رسیده؟ اعضای آن بیشترمذهبیون هستند یا اشخاص عادی؟]
- بعد اعلام می‌شود.
- [چه موقع و تحت چه شرایطی به ایران باز خواهید گشت؟]
- باید مطالعه شود.
- [برژینسکی (2) پیامی فرستاده است که کودتای نظامی نکنند. آیا این برای شما نشانه‌ای از رفتار مساعد