- من کراراً گفته‌ام و نوشته‌ام که ما بعد از بیرون کردن شاه و دودمانش - البته این در صورتی است که شاه به دست مردم نیفتد و الّا او را در دادگاه آزاد محاکمه کرده و به سزای اعمالش می‌رسانیم - و برچیدن رژیم شاهنشاهی، یک حکومت جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می‌گذاریم. در این حکومتْ ایران آزاد خواهد شد و استقلال واقعی خود را به دست خواهد آورد؛ استقلال سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. در این حکومت همه آزادند تا اظهار عقیده کنند. مردم ایران از وابستگی به اجنبی و استبداد داخلی به جان آمده‌اند و برای تحقق استقلال واقعی، خود را بی‌محابا جلوی گلوله قرار می‌دهند. در کجای دنیا مردمی مثل مردم ایران می‌توان سراغ داد که برای احقاق حق خود با دست خالی به جنگ امریکا، شوروی، انگلیس و سایر کشورهای طرفدار شاه برود. حال خوب فهمیدید که چه می‌خواهم بگویم. البته برای همه مردم جهان و حتی سیاسیون ایران سخت است قبول این معنا که چگونه بدون اتکا به شرق و غرب می‌خواهید پیروز شوید. و به همه و حتی سیاسیون ایران - که همگی گفتند و می‌گویند شاه را اگر بتوانیم بیرون کنیم، با رژیم نمی‌شود مخالفت کرد، و به من همگی بدون استثنا می‌گویند که اولاً دست از مخالفت با رژیم شاهنشاهی بردار، مخالفت با رژیم غیرممکن است - من همان حرفی را که به آنها زدم به شما هم صریحاً می‌گویم که به امید خدا پیروزی نزدیک است؛ من شاه را بیرون می‌کنم، رژیم شاهنشاهی را از بن خواهم کند و جمهوری اسلامی را جایگزین آن خواهم کرد. و اما کودتای نظامی در مقابل این ملت؛ نه! به هیچ وجه اینگونه معانی مطرح نیست. اما کودتای نظامی به نفع شاه اگر صورت گیرد دردی را دوا نمی‌کند؛ چرا که امروزه مردم در چنین کودتایی به سر می‌برند و با این وصف مقاومت کرده‌اند. باز می‌گویم راهی جز برکناری شاه و برچیده شدن نظام شاهنشاهی باقی نمانده است.