افکند؟].
- هرگز! ما ایرانی مستقل بنا خواهیم کرد که از زیر یوغ امریکا و شوروی بیرون آید. شوروی اکنون گاز ایران را می‌برد و امریکا نفت را. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم که این دو ابرقدرت بر ایران سیطره پیدا کنند.
- [آیا هیچ نظری راجع به حمایت بیدریغ امریکا از شاه دارید؟ آیا شما تماماً دخالت امریکا را در ایران رد خواهید کرد؟ آیا شما در عوض کردن شاه به عنوان یک رئیس مملکت موفق خواهید شد؟]
- امریکا تا حال از شاه دفاع کرده است و به همین جهت دشمن شماره یک ملت ایران است. ما دخالت امریکا را در ایران محکوم می‌کنیم. امریکا برای اینکه در ایران پایگاه داشته باشد و منابع ما را به یغما ببرد هیچ کس را بهتر از شاه ندارد تا آنچه را که امریکا می‌خواهد، بکند؛ و به همین دلیل است که از شاه دفاع می‌کند. ما به امید خدا ایران را مستقل خواهیم کرد. ملت ایران با مجاهدتهای بیدریغ خود و کشته دادنهای بیشمار خود بالاخره شاه را از ایران بیرون می‌کند و نظام شاهنشاهی را برچیده و حکومت عدل اسلامی را جایگزین آن خواهد کرد.
- [دولت شما با مخالفانی از ارتش ایران که همواره شاه را کمک کرده‌اند چگونه معامله خواهد کرد؟]
- آن عده از ارتشیانی که از شاه پشتیبانی کرده و دست به کشتار مردم بی‌پناه ایران زده‌اند محاکمه شده و به جزای اعمال خود خواهند رسید.
- [اگر فرض شود دولت شما یا هر دولتی برخوردار از حمایت شما بر سر کار آید، آیا هیچ اختناق سیاسی وجود نخواهد داشت؟ ساواک چه خواهد شد؟]
- هرگز! آزادی به همه کس، تا آنجا که به ضرر ملت ایران نباشد داده خواهد شد و هیچ گونه اختناق برای مردم نخواهد بود. ساواک را منحل می‌کنیم.
- [شما و پیروانتان چه می‌خواهید انجام دهید؟ آیا یک کودتای نظامی در ایران؟ آیا فکر می‌کنید کسانی مانند سرهنگ خسروداد (1) بتواند یک کودتای نظامی انجام دهند، چنانچه شایع بوده است؟]

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>