مصاحبه
زمان: 27 دی 1357 / 18 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: تبیین مواضع انقلاب درباره اسرائیل، امریکا و حدود آزادی
مصاحبه کننده: خبرنگار خارجی نشریه اکسپرس
سؤال: [موضع شما در مقابل دو اردوگاه شرق و غرب چگونه خواهد بود؟]
جواب: دولت اسلامی ما آزاد و مستقل خواهد بود. و تعادل قوا در این منطقه از جهان به هیچ وجه نباید تغییر یابد. ما نه به سوی غرب و نه به طرف شرق گرایش خواهیم داشت و می‌خواهیم یک جمهوری بیطرف و غیرمتعهد باشیم. ما می‌خواهیم روابط دوستانه با همه کشورها داشته باشیم، مادام که آنها در امور داخلی ما مداخله نکنند.
- [با وجود این، قصد در مورد قطع نفت به اسرائیل و افریقای جنوبی نشان می‌دهد که شما از هم اکنون یک انتخاب سیاسی به عمل آورده اید.]
- خیر؛ ما به این ترتیب در برابر کشورهایی که حق و عدالت را زیر پا گذاشته‌اند، عکس العمل نشان می‌دهیم. راجع به اسرائیل، ما در منازعه آن کشور با دوَل عرب با اقدام خود موضع نمی‌گیریم؛ ما تنها، کشوری را به این ترتیب مجازات می‌کنیم که مشاورینش به پلیس و ارتش شاه برای زجر و شکنجه ملت ما کمک کردند. در جاهای دیگر فروشهای ما عادی خواهد بود. ما پول نفت را برای مصلحت ملت و نه به خاطر تجهیزات نظامی ویران کننده خرج خواهیم کرد.
- [راجع به روش امریکا چه قضاوتی دارید؟]
- دولت و رئیس جمهوری امریکا در جریانات اخیر به صورت دشمن ملت ایران رفتار کردند. حضور پایگاه‌های نظامی و حضور مستشاران امریکایی کشور ما را فقیر کرده است. امریکا در کشتار فجیع ملت ما توسط رژیم شاه، از این رژیم حمایت کرد و شریک جرم شناخته می‌شود. اکنون با ملت امریکاست که هیأت حاکمه خود را تحت فشار قرار