دهد.
- [آیا شما از لیبی کمکی دریافت داشته اید؟]
- این مطلقاً مسخره است! ما از هیچ کشوری کمک دریافت نداشتیم. ملت ما با دستهای برهنه با تانک و مسلسل روبه رو شدند. اگر قدرتهای استعماری به حمایت جنایتکاران ایران ادامه دهند که شاه در صدر آنها قرار دارد ما راه دیگری انتخاب خواهیم کرد.
- [در مجموعه‌ای از نظریات شما که در سال 1970 زیر عنوان دولت اسلامی به زبان انگلیسی انتشار یافته، شما نظریه مربوط به استقرار رژیم خشک و سختی را که بر مبنای رعایت اصول قرآن پی ریزی شده شرح داده اید؛ و اضافه کرده اید که در این نظام جایی برای عقاید و احساسات وجود نخواهد داشت و صرفاً تعالیم قرآن ملاک عمل خواهد بود، و افراد مردم فقط از خدا و قانون او اطاعت خواهند کرد. آیا مردم حاضر خواهند شد که تا این حد آزادیهایشان محدود شود؟]
- در یک رژیم اسلامی، آزادیها صریح و کامل خواهند بود. تنها آزادیهایی به ملت داده نخواهد شد که برخلاف مصلحت مردم باشد و به حیثیت فرد لطمه وارد سازد. حمایت عظیمی که ملت از چند ماه پیش، از ما به عمل می‌آورد نشان می‌دهد که مردم به قدر کافی افکار ما را درک کرده و متوجه آینده شده‌اند. همین حمایت، ضمناً ثابت می‌کند که این ملت - که سعی کردند آن را از مذهب به وسیله وسوسه‌های مادی دور سازند - خوشوقت است که بار دیگر در راهِ آسمانی قدم نهد و روح واقعی خود را بازیابد. ما با حیف و میل مبارزه خواهیم کرد، ثروتهایی را که عده معدودی استفاده جو ربوده‌اند باز خواهیم گرفت، شرایط زندگی افراد محروم را بهبود خواهیم بخشید، و ملت را در راه شرافت و فداکاری و به سوی ساختمان یک جامعه آزاد و نوین رهبری خواهیم کرد.