مفاسد سایر سیستمها را داشته باشد.
[راسل کر: درباره دولت انگلیس چه نظری دارید؟]
امام: نظریات ما، بدبختیهای شرق عمدتاً - و ایران خصوصاً - از این سه دولت امریکا، انگلیس و شوروی است؛ و اینها هستند که رضاخان و محمدرضا را بر ما مسلط کردند؛ و ما می‌خواهیم از زیر سلطه آنها بیرون بیاییم. ملت قیام کرده است برای خروج از سلطه. چیزی را که یک ملت خواست، عملی خواهد کرد.
[راسل کر: ارتباط شما با افریقای جنوبی و نفت ایران در دنیای سوم چگونه خواهد بود؟]
امام: علی رغم سیاستهای گذشته در رژیم شاه.
[راسل کر: اگر پیروز بشوید روابط شما با انگلیس چگونه خواهد بود؟]
امام: ما جنگی با ملت انگلیس نداشته و نداریم. این دولتها متعدی هستند. اگر با حُسن نیت و احترام با ما رفتار کنند، ما هم همین قسم با آنها رفتار خواهیم کرد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>