آنهاست. و ما مطمئنیم که دیر یا زود به ندای ملت پاسخ برادرانه خواهند داد.
- [آیا اعتقاد دارید که شاه، موضوع اقلیتها و قومگرایی را در ایران به کار خواهد گرفت تا توده‌های ایرانی را متشتت سازد؟]
- اولاً بیش از نود درصد مردم ایران مسلمان هستند و اقلیتها در برابر آنان و در برابر یکپارچگی آنان نمی‌توانند اخلال کنند. و ثانیاً چه کسی از ظلم شاه در امان بوده است که امروز به ندای او پاسخ بگوید، خواه مسلمان و یا غیر مسلمان.
- [شایعاتی غربی وجود دارد مبنی بر اینکه انقلاب ایران بر نیروی روحی امام، یعنی فرد، تکیه دارد. آیا این درست است؟]
- اگر در گذشته نهضت ایران متکی به فرد یا گروه‌هایی بوده است، امروز این انقلاب از درون مردم می‌جوشد و از فطرت آنان برمی‌‌خیزد. لذا ما معتقدیم با نبودن فرد خاصی نهضت خاموش نمی‌شود.
- [در اذهان مردم، درباره برنامه انقلاب به عنوان یک انقلاب اسلامی، اشتباهی وجود دارد. مضامین فکری، اقتصادی و بین المللی انقلاب اسلامی ایران چیست؟]
- انقلاب اسلامی بر مبنای اصل توحید استوار است که محتوای این اصل در همه شئون جامعه سایه می‌افکند. در اسلام، تنها معبود انسان و بلکه کل جهان، خداست که همه انسانها باید برای او یعنی برای رضای او عمل کنند. هیچ چیز و هیچ کس را نپرستند. در جامعه‌ای که شخص پرستیها و شخصیت پرستیها، نفع پرستیها و لذت پرستیها و هر نوع پرستش محکوم می‌شود و فقط انسانها دعوت می‌شوند به پرستش خدا، در آن صورت همه روابط بین انسانها، چه اقتصادی و یا غیر اقتصادی در داخل چنین جامعه‌ای و در رابطه این جامعه با خارج تغییر می‌کند و ضوابط عوض می‌شود، همه امتیازات لغو می‌شود. فقط تقوا و پاکی ملاک برتری است. زمامدار با پایین ترین فرد جامعه برابر است. ضوابط و معیارهای متعالی الهی و انسانی، مبنای پیمانها و یا قطع روابط است.
- [آیا شعار رویارویی مسلحانه با شاه، یک شعار واقعی و قابل تحقق است؟]
- برای ما، در راه رسیدن به خواسته‌های اسلامی، هیچ چیز غیرممکن نیست.