جوها عمل خواهد کرد؟ آیا شما برای دستیابی به کمک نیروهای مترقی و اسلامی در جهان، کوشش می‌کنید؟]
- دشمنان انقلاب اسلامی در امپریالیستها خلاصه نمی‌شود. ولی اوضاع در سطح جهانی به نفع این نهضت است و بتدریج این انقلاب هواداران خود را جذب و راه را برای پیشرفت باز می‌کند.
- [اکنون موضع اتحاد شوروی به عنوان دولت چیست؟]
- تاکنون دولت اتحاد شوروی بسیار بد عمل کرده است. آخر شوروی هم، گاز ایران را می‌بلعد و آیا کسی بهتر از شاه را دارد؟ ماروی پای خود می‌ایستیم و مطمئناً پیروزیم.
- [موضع فعالیتهای ارتجاعی و در پیشاپیش آن سعودی، بر ضد انقلاب چیست؟]
- بدیهی است که نهضت مقدس اسلامی همچنان که رژیم شاه را در ایران به خطر انداخته و به نابودی می‌کشاند، همچنین رژیمهای ارتجاعی در سایر کشورهای اسلامی را نیز تهدید می‌کند. از این رو طبیعی است که آنها از شاه حمایت می‌کنند.
- [آیا توقع این را دارید که در جهان عرب و جهان اسلام، مشکلاتی برای انقلاب اسلامی ایران پدید آورند؟]
- دشمنان اسلام از هیچ کوششی برای نابودی این نهضت فروگذار نمی‌کنند، ولکن به یاری خدای تعالی نهضت مقدس اسلامی، راه خود را بسرعت باز می‌کند و پیش می‌رود.
- [پیمانهای خارجی که انقلاب کوشش دارد برقرار نماید چیست؟]
- ما هرگز داخل درهای بسته زندگی نمی‌کنیم، ولی این درها را نیز برای استعمارگران باز نمی‌نماییم که اکنون شاه چنین کرده است. روابط خارجی ما بر اساس حفظ آزادی، استقلال و حفظ مصالح و منافع اسلام و مسلمین است و بر این اساس با هر کشوری که مایل باشد با احترام متقابل عمل می‌کنیم.
- [شما نداهای متعددی برای ارتش داشته اید، ولی ظاهراً ارتش هنوز وحدت خود را حفظ کرده است. آیا این درست است؟]
- طبق اخباری که به ما می‌رسد حوادثی در ارتش اتفاق افتاده و می‌افتد که نشانه بیداری‌