هم بروند سلام بدهند و تعریف بکنند و که تو آنی که چه کردی؟! تو آنی که حفظ کردی همه چیز را؟! اسلامْ پناهی تو؟! نمی‌دانم ظل اللهی تو؟! این حرفهای نامربوط چیست؟ اینها خیانت به یک ملت است، به یک مملکت است، به اسلام است. کسی که تاریخ اسلام را تغییر داد و هیچ حیا نکرد - مگر این یک چیز آسانی بود، یک چیز کمی بود که تو یک همچو اهانتی به پیغمبر اسلام کردی - بعد به مجرد اینکه بگویی نخیر، دیگر غلط کردم! مگر فایده دارد این حرفها؟
قیامِ لِلّه
بحمدالله الآن ملت ایستاده است؛ و ما امیدواریم که این ایستادگی‌اش باقی باشد و عمده این است که توجه به خدا باشد. باید همه شما، همه ما، همه ملت، وِجْهه نَفْسشان خدای تبارک و تعالی باشد؛ انحراف پیدا نشود از قیام، الهی باشد. انْ تَقُومُوا لِلَّه مَثْنی و فُرادی‌؛ انَّما اعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ ان تَقُومُوا للَّهِ (1). برای خدا قیام کنید؛ این نهضت الهی باشد ان شاء الله؛ انحراف از آن نباشد که- خدای نخواسته- با انحراف شکست بیاید؛ الهی باشد. و اگر الهی باشد پیروزی است ان شاء الله. همه توجه به این معنا داشته باشید که مقصدْ مقصد الهی [باشد]. برای خاطر خدا و برای خاطر نجات یک ملتی که بندگان خدا هستند قیام کنید و مطمئن باشید که ان شاء الله با این وضع پیش خواهید برد.
پاسخ به تبلیغات سوء
و شما هم که در خارج ایران به سر می‌برید مکلفید، همه‌مان مکلفیم که کمک کنیم به ایران به هر طور که می‌توانیم. اینجا هر که می‌تواند تبلیغات بکند؛ به مردم اینجاها بفهماند که این ملت ایران چی می‌خواهند، چی می‌گفتند. گوش نکنند به تبلیغاتی که بعضِ روزنامه نویسها پول گرفتند و یک حرفهایی می‌زنند، بعضی - عرض می‌کنم که - تبلیغ چیها تبلیغ می‌کنند بر خلاف. ملت ایران داد دارد می‌زند که آزادی من می‌خواهم، داد دارد می‌زند که من استقلال می‌خواهم، او داد می‌زند آزادی می‌خواهم؛ آن‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>