دخالت نداشتند و قدرتمند بود و نظامِ آن پیوست به نظام دیگران نداشت، ثبات از برای ایران حاصل می‌شد. ایران هم دنبال همین می‌گردد. ایران هم می‌خواهد که، ایرانی‌ها هم می‌خواهند که ایران ثابت باشد، متزلزل نباشد؛ هر روز یک کسی در آن دخالت نکند، هر کاری می‌خواهند به دست نوکرانشان اجرا نکنند، دخالت در مقدرات مملکت نکنند. ایران می‌خواهد که - ایرانیان - ملت شریف ایران می‌خواهد که ایران را مستقل کند و یک ایران قدرتمند ایجاد کند. الآن قدرت ندارد ایران. مستقل هم نیست. قدرت ندارد برای اینکه تحت قدرتهای دیگر دارد اداره می‌شود. چهل و پنج هزار یا شصت هزار - یا در یک نوشته‌ای هم بود که هشتاد هزار - امریکایی که مستشارهای زیاد در آنها هست، اینها دارند نظام ما را اداره می‌کنند. پس قدرتمندی - الآن آنها قدرت دارند؛ در ایران آنها قدرت دارند نه شاه قدرت داشته باشد.
ما می‌خواهیم یک ایرانِ مستقل باشد، یک ایرانِ قدرتمند باشد؛ و الآن ایران قدرتمند نیست از باب اینکه نظامش، که نقطه اتکای قدرت است - مثلاً - در دولتها، نظامش وابسته به دیگران است. هر کاری آنها می‌خواهند انجام می‌دهند و لهذا [با] اینطور تصرفاتی که در ایران می‌کنند، ایران الآن مثل یک مملکتی است که در قبضه این قدرتهاست. پایگاه دارند. [در] کوهستانهای طرف کردستان و آن سرحدات، اینها پایگاهها دارند؛ پایگاه‌های زیرزمینی عظیم دارند. و یک همچو مملکتی یک مملکتی است که از آن طرف ذخایرش را دارند می‌برند، از آن طرف پایگاه درست می‌کنند برای خودشان! این ایران اگر یک ایران قدرتمند بود نمی‌گذاشت که این کار بشود. پس ایران الآن قدرتمند نیست. نمی‌توانید شما بگویید که ایران باید قدرتمند باشد و قدرتمند است، و اگر شاه برود قدرت از بین می‌رود. ما می‌خواهیم که این کسی که این ضعف را از برای ایران آورده، قدرت را به هدر داده است، این برود و ملتْ خودش قدرتمند است به جای او باشد. ایرانی‌ها این را می‌خواهند؛ ایرانی‌ها استقلال می‌خواهند، می‌خواهند که قدرتهای دیگر را دستشان را قطع بکنند. صحیح است این مطلب که ایرانِ قدرتمند و مستقل، این می‌تواند که ثبات منطقه را حفظ کند؛ این یک مطلبی صحیح است لکن الآن‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>