ثبات ایران یا ثبات منافع؟
ایشان که همچو دست و پایش را گم کرده که مبادا ثبات ایران یا ثبات منطقه به هم بخورد، برای این است که مبادا یکوقتی ثبات اینجا به هم بخورد و نفت را دیگر به ما ندهند! مبادا ثبات منطقه به هم بخورد و کشتیرانی برای بردن نفتها و برای سایر منافع به هم بخورد. مسئله آن است. چرا درست نمی‌گویی؟! خوب درست مثل یک آدم صحیحی، خوب بگو به اینکه ما می‌ترسیم که این منافعی که در ایران داریم - همان طوری که وزیر خارجه انگلستان گفت، او تصریح کرد که ایشان بسته به ماست، ما منافع داریم در آنجا، ایشان حافظ منافع ماست و ما پشتیبانی از ایشان می‌کنیم - خوب شما هم صاف مسئله را بگو که ما منافعی از ایران داریم می‌بریم: یک نفت را می‌خواهیم ببریم؛ می‌خواهیم پایگاه در ایران داشته باشیم که اگر یک جنگ عمومی پیش بیاید ما سنگر داشته باشیم؛ می‌خواهیم سایر ذخایر ایران را ببریم؛ و شاه است که می‌تواند برای ما تأمین کند این امور را، از این جهت ما پشتیبانی از شاه می‌کنیم. خوب، این یک مطلبی است که آن مطلب را باید ... خوب یک مطلبی است که صحیح است. راست است؛ یعنی یک مطلبی است که اگر گفته بود این را و راستِ مطلب را می‌گفت، این بود لکن ایشان اینطور نمی‌فرمایند. ایشان می‌فرمایند که ثبات منطقه باید محفوظ باشد، و از آن طرف هم می‌گویند که ما دخالتی در امر داخلی مملکت ایران نداریم! و همه می‌دانند که ایشان - امریکا - هیچ دخالتی در ایران به هیچ وجه ندارد! مثل یک آدم اجنبی می‌ماند که آن طرف کوهستانها زندگی می‌کند و هیچ کاری به ایران ندارد! این ادعا را ایشان می‌کند! شوروی هم همین ادعا را می‌کند لکن خوب کی از او باید قبول کند این حرف را؟!
ایران مستقل و مقتدر
پس این مطلب که ایشان گفتند که یک ایران مستقل و یک ایران قدرتمند حافظ ثبات ایران است، صحیح است. اینکه یک ایران قدرتمند و یک ایران مستقل ثبات می‌آورد؛ یعنی اگر چنانچه ایران مستقل بود و تحت نظر دیگران اداره نمی‌شد، دیگران در آن‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>