یک حس آدمخواهی، یک حس حقوق بشر آقای کارتر را وادار کرده است که اینجا اگر شاه برود ثبات منطقه یا ثبات ایران به هم می‌خورد؟! این از حس این است که حقوق بشر را ایشان می‌خواهند حفظ کنند و دلشان برای این ایرانی‌ها می‌سوزد که مبادا یکوقتی آنجا یک تزلزلی پیدا بشود مردم ناراحت بشوند! و با تزلزلْ خوب ممکن است که اموال مردم از بین برود، نفوس مردم از بین برود، از این جهت ایشان چون خیلی بشردوستند و خیلی به حقوق بشر اعتنا دارند نمی‌توانند ببینند؟! این الآن شبها شاید خوابش نبرد برای اینکه این ایرانی‌ها در زحمت واقع شده‌اند! اینطور است؟! یا از اعمال اینها ما مطلب دیگر می‌فهمیم. خوب اگر چنانچه حس بشردوستی، حس حقوق بشر ایشان را وادار کرده است که یک همچو فرمایشاتی می‌فرمایند، چطور پس از این کشتاری که الآن در ایران یک سال است دارد می‌شود و از این کشتارهایی که از 15 خرداد به این طرف شده است، و اینها همه خود ایشان هم می‌دانند، هر عاقلی می‌داند که این کشتارها به امر شاه بوده است که مرکز امر است و هیچ صاحب منصبی قدرت اینکه امر به قتل عام مردم کنند، همچو چیزی امکان ندارد تا اینکه خود ایشان امر بکنند، چطور جمع می‌شود مابین این دوتا؟! بشردوستی‌اش اسباب این می‌شود که راضی نشود که این ثبات منطقه به هم بخورد و در عین حال این بشر که سی میلیون جمعیت است، سی و پنج میلیون جمعیت است و الآن در خاک و خون دارد جوانهایشان کشیده می‌شود، مدارسشان، دانشگاه‌هایشان، معابدشان؛ چطور جمع می‌شود مابین این دوتا مطلب؟! ایشان که دلشان برای آدمها سوخته، این ایرانی‌ها، برای ایرانی‌ها دلشان سوخته که مبادا ثبات ایران به هم بخورد، که ثبات به هم بخورد اسباب این می‌شود که یک هرج و مرجی بشود، اسباب این می‌شود که اموال مردم از بین برود، اسباب این می‌شود که نفوس مردم - مثلاً - تلف بشود، مع ذلک از یک شخصی که نفوس مردم را اینقدر تلف کرده و اموال یک ملتی را اینقدر به غارت داده و غارت کرده، ایشان پشتیبانی می‌کنند و نمی‌توانند ببینند که ایشان برود! ما چطور جمع کنیم مابین این دو تا کلامی که ایشان می‌گوید؟! جز این است که مطلب این نیست و خودش هم می‌داند که مطلب این نیست؟!
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>