مصاحبه با تلویزیون «آر.ای.آی» درباره نقش مذهب و احتمال کودت
 •   مصاحبه
  زمان: 22 دی 1357 / 13 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: قانونی نبودن دولت ایران، نقش مذهب، احتمال کودتا
  مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون «آر. ای. آی» ایتالیا
  سؤال: [چرا با دولت بختیار مخالف هستید؟ حکومتی را که شما می‌خواهید چیست؟]
  جواب: حکومت بختیار غیرقانونی است. شاه او را تعیین کرده است و شاه خلاف قانون است. شاه نیست و مجلسین او را تأیید کرده‌اند. مجلسین ملی نیستند. بنابراین ما با او مخالف هستیم. آن حکومتی که ما اختیار می‌کنیم یک جمهوری است که متکی به آرای ملت است و قانون اساسی‌اش اسلام است.
  - [شکل حکومت اسلامی شما در ایران چگونه است و نقش شما در آن چه خواهد بود؟]
  - حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوریها؛ و احکام اسلام هم احکام مترقی و دموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق. و من هم نقشی در خود حکومت ندارم؛ همان نقش هدایت را دارم.
  - [نقش غیر مذهبیها در حکومت آینده چیست؟ آیا دولتی متشکل از غیر مذهبیها خواهید داشت؟]
  - دولت ما اسلامی است و از غیر مذهبیها در دولت راهی ندارند؛ چون رأی نمی‌آورند؛ چرا که جامعه، اسلامی است.
  - [آیا شانسی برای کودتای نظامی در حال حاضر در ایران به نظر شما وجود دارد؟]
  - احتمال کودتای نظامی می‌دهم ولیکن اینطور که یک شانسی داشته باشد و بتواند ملت را آرام کند، این احتمال نیست؛ بلکه من احتمال یک انفجار عظیمی می‌دهم که جلوگیری آن بسیار مشکل است. و من توصیه می‌کنم به کسانی که می‌خواهند این کودتا را بپا کنند- چه عاملین داخلی و چه عاملین خارجی- این کار را نکنند که هیچ نفعی به حال آنها ندارد. و من اشخاصی که در داخل در این فکر هستند می‌شناسم؛ به من معرفی شده‌اند و
 • آنها باید ملاحظه کنند که برای آنها بسیار خطرناک است. و امریکا هم اگر چنانچه دستی در این کار داشته باشد باید خودداری کند که اگر چنین چیزی بشود، ملت ایران از امریکا می‌داند و برای امریکا بسیار مضر است.
  - [آیا با کشوری که به شاه اجازه اقامت دهد مخالفت خواهید کرد؟]
  - خیر، مخالفت نمی‌کنیم لکن شاه را که باید محاکمه بشود، ممکن است از آن کشور بخواهیم. اگر چنانچه بعداً خواستند که تسلیم نکنند آن وقت یک فکری خواهیم کرد.
  - [اخیراً شما نماینده دولت لیبی را به حضور پذیرفته اید. گفته می‌شود به شما کمک مالی کرده‌اند. آیا صحیح است؟ اگر صحیح نیست چه دلیلی دارید؟]
  - نماینده لیبی آمده است اینجا لکن در مسائل دیگری با من صحبت کرده است و اصلاً صحبت مسائل مالی نشده است. نه لیبی و نه کشورهای دیگر به من کمک مالی نکرده‌اند و من احتیاج به کمک مالی ندارم. من با شاه با یک قلم و چند صفحه کاغذ مبارزه می‌کنم و اگر من یکوقت محتاج به کمکی باشم ملت من به من کمک خواهد داد.
  - [چه موقعی شما به ایران مراجعت می‌کنید؟]
  - احتمال می‌دهم که نزدیک شده باشد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>