مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا درباره سرانجام اوضاع ایران
 •   مصاحبه
  زمان: 11 آذر 1357 / 1 محرّم 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: سرانجام اوضاع ایران - روابط آینده ایران و امریکا
  مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون سراسری ایتالیا
  سؤال: [شما بیش از پیش، به صورت مرکز اتحاد همه نیروها درآمده اید. چرا چنین شده است؟ و چرا شاه نمی‌تواند این وضع را کنترل کند؟]
  جواب: در ایران آنچه وجود دارد فقط نیروهای اقشار و طبقات ملت است که همه در جهت از بین بردن رژیم شاه بیش از پیش متحد شده‌اند. و مرا نیز به عنوان یک خادم خود تلقی می‌کنند. ملت در طول سالیان گذشته، ماهیت شاه را به خوبی شناخته است و بیش از این فریب اعمال و اقوال او را نمی‌خورد. بنابراین ملت در مقابل شاه متحداً قیام کرده و شاه دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست.
  - [وضع کنونی به کجا می‌انجامد؟ چه راه خروجی را پیشنهاد می‌کنید؟ جمهوری اسلامی چیست؟]
  - نهضت اسلامی کنونی ایران به عنوان اولین هدف، از بین بردن سلطنت را قرار داده و برای آرامش در ایران و ثبات منطقه جز این راهی نیست. طبعاً برای آینده مملکت و جایگزینی این رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کرد که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد. و این جمهوری اسلامی است. اساس کار یک جمهوری اسلامی، تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد. این اصلاحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بود. و هدفش قبل از هر چیز از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد ظلم واقع شده‌اند.
  - [آیا علایقی از طرف نیروهای نظامی نسبت به حرکت شما ابراز شده است؟ آیا فکر می‌کنید که ارتش‌
 • بیشتر بیطرف شده است؟ و یا حتی امکان تغییر جهت دادن پیدا کرده است؟ آیا فکر می‌کنید که خطر آن هست که یک کودتای نظامی، به جای جمهوری اسلامی، جای شاه را بگیرد؟]
  - در تحلیل نهایی، ارتش نیز از همین مردم است. و از هم اکنون نیز مشکلاتی در داخل آن ایجاد شده است. امید ما آن است که ارتشیان به خود آمده و به صفوف مردم بپیوندند. به هر صورت ایجاد یک کودتای نظامی چیزی را تغییر نمی‌دهد. و تا روزی که یک جمهوری اسلامی واقعی ایجاد نگردد، مبارزات مردم ادامه خواهد یافت.
  - [آیا فکر می‌کنید که جنگ داخلی در ایران صورت بگیرد؟ و آیا خونریزی به نفع مردم است؟]
  - این سلطنت است که خونهای مردم بیگناه را می‌ریزد و تمامی دولتهای جهان نیز از آن پشتیبانی کرده‌اند. حال مردم نیز قیام کرده‌اند و این حق مسلم آنهاست که با این رژیم به هر ترتیب مبارزه کنند، تا بتوانند در آینده از هرگونه خونریزی بیهوده جلوگیری نمایند. اصولاً جنگ داخلی موقعی صورت می‌گیرد که مردم به دو دسته تقسیم شده باشند. مردم ایران یکپارچه علیه شاه و برای ایجاد یک جمهوری اسلامی متحدند و بنابراین هیچ گونه امکان جنگ داخلی در ایران وجود ندارد.
  - [آیا فکر می‌کنید که استعفای شاه ضرورت دارد؟ آیا امکان مصالحه‌ای وجود دارد و آیا دیدار فرستاده‌های او را رد کرده اید؟]
  - از بین رفتن سلطنت، ضرورت دارد و هیچ نوع مصالحه‌ای با رژیم فعلی امکانپذیر نیست. تاکنون نیز کسی به عنوان فرستاده رژیم فعلی، به ما مراجعه نکرده است و در صورت مراجعه نیز پذیرفته نخواهد شد.
  - [فکر می‌کنید تلاشهای شاه، در برگرداندن ایران به یک جامعه صنعتی مدرن باید ادامه یابد و یا تعدیل گردد؟ ایران چگونه باید منابع ارضی خود را بسیج کند؟ آیا فکر می‌کنید که ایران باید از فروش گاز به شوروی، و نفت به غرب خودداری کند؟].
  - آنچه در سلطنت پهلوی و بخصوص در زمان شاه حاضر انجام شده است، جز از بین بردن اقتصاد و صنعت و کشاورزی چیزی نبوده است. تلاش آنها را نوسازی و تبدیل ایران به یک جامعه صنعتی نامیده‌اند. آنچه مورد نظر ماست یک نوسازی واقعی مبنی بر
 • نیازهای اساسی اکثریت قاطع و فقیر مردم است. از منابع ارضی با توجه به نیازهای جامعه ما، به طور کامل و در رابطه با سایر ملتهای جهان استفاده خواهد شد. آنچه در زمینه اقتصادی مورد نظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست، نه قطع رابطه اقتصادی با کشورهای جهان. درست در چهارچوب یک معامله عادلانه است که نفت و گاز نیز به خریداران آن عرضه خواهد شد. مهمتر آنکه منافع حاصله از فروش منابع ارضی باید به مصرف پیشرفتهای اقتصادی ما برسد. و در این جهت ما قطعاً با جهان صنعتی در رابطه کامل خواهیم بود. ولی حق تصمیم گیری برای جهتی که اقتصاد ما انتخاب خواهد کرد، به عهده خود ما خواهد بود.
  - [روابط آینده ایران با امریکا چگونه خواهد بود؟ آیا دولت پرزیدنت کارتر، اثر نهضت اخیر را در ایران درک کرده است؟ آیا فکر می‌کنید که روابط ایران و امریکا باید تغییر کند و در چه جهت؟]
  - روابط ما با امریکا و همچنان با سایر کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل خواهد بود. ما برای امریکا حق تعیین سرنوشت خود را قائل نخواهیم بود. آنچه تا به حال دولتهای گذشته در امریکا و اکنون دولت آقای کارتر انجام داد و می‌دهد، نشان می‌دهد که هنوز به تمام وسایل متوسل می‌شوند که این سلطنت را برای تأمین منافع خودشان حفظ کنند، و لذا هنوز حالت خصمانه نسبت به نهضت اسلامی کنونی دارند. تا وضع به این منوال است نظر ما نیز نسبت به سیاست امریکا نظری منفی است. و البته ما حساب ملت امریکا را با دولت امریکا جدا کرده و می‌کنیم و از ملت امریکا می‌خواهیم که از نهضت اسلامی ایران پشتیبانی کنند. روابط فعلی ایران و امریکا روابط ارباب و نوکری است که قطعاً باید به یک رابطه سالم تغییر پیدا کند.
  - [آیا فکر می‌کنید سالهای تبعیدی شما می‌رود که پایان یابد؟]
  - برای من مکان مهم نیست، بلکه هدفم مبارزه در راه رهایی مردم از قید و بند استعمار و استبداد است، چه در داخل و چه در خارج ایران باشم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>