گفتگو
زمان: 28 بهمن 1357 / 19 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: غلبه ایمان بر قدرتهای شیطانی
حضار: یاسر عرفات - هانی الحسن و چند تن از مقامات فلسطینی - خمینی، سیداحمد - یزدی، ابراهیم
امام: انقلاب ما هر چه هم که قوه‌های مادی‌اش کم باشد، این معنویتْ اسباب پیشرفت می‌شود. و لهذا یک قدرت شیطانی عظیمی که پشتوانه آن و پشتیبان آن ابرقدرتها بودند و آنها مجهز به همه جهازات شیطانی بودند، و ملت ما مشت داشت و خون، این مشت و این خون غلبه کرد بر تمام این قدرتهای شیطانی و بر ابرقدرتها، که قبل از این غلبه از شاه پشتیبانی می‌کردند و اظهار وفاداری می‌کردند. این قوّت ایمان ملت ما باعث شد که با مشت و خون بر همه اینها غلبه کرد. و رمز این پیروزی، بعد از اینکه قوّت ایمان در کار بود، همان قوّت ایمان باعث شد که آن رمز حقیقی، که عبارت از وحدت کلمه ملت ما در این امر بود، موجب غلبه شود. این ثوره (1) چون اسلامی بود و انسانی، مثل برق در تمام اقطار ایران، از آن دهکده‌های دورافتاده تا مرکز سرایت کرد و [به‌] همه اقشار ایران [رسید] و به واسطه همین وحدت کلمه بود که نتوانست این قوای شیطانی مقاومت کند، و سنگر را یکی پس از دیگری تحویل داد.
و البته الآن مشکلات ما خیلی زیاد است ... مملکت ما را غارت کردند. همه آثار تمدن را اینها واژگونه در این مملکت پیاده کردند، با اسم «تمدن بزرگ» فرهنگ ما را عقب زدند، و به اسم «پیشرفت» کشاورزی ما را بکلی از بین بردند، و به اسم «آزادی» آزادیهای تمام مطبوعات ما و محالّ تبلیغاتی ما را مختنق کردند. و یک مملکت آشفته‌ای الآن به ارث به ما رسیده است که همه جای آن خراب است و باید از سر، از نو

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>