بود، رشوه خواری در کار بود، اینها باید از بین برود. طرز دادگستری را باید شماها بنشینید با هم، قضات و شماها و همه، تفکر کنید و طرز دادگستری را طوری کنید که این مراتب نباشد: امروز حکم بکند فردا برود آنجا، بعد برود آنجا، بعد از سر برگردد اینجا، دوباره برود آنجا! اینها همه تضییع اوقات است و تضییع اموال است. اینها باید اصلاح بشود. البته کار مشکل است و نمی‌شود یک روز و دو روز بشود؛ لکن نباید مأیوس شد. همان طوری که کار ما مشکل بود و نمی‌شد که یک همچو بساطی را به هم بزنیم، هیچ [کس‌] احتمال این معنی را نمی‌داد؛ ولی خدا همراه بود. خدا که همراه بود، همه کارها آسان می‌شود. ما اگر نیتمان صادق باشد و همه‌مان بخواهیم خدمت بکنیم به این خلق، خدمت بکنیم به اسلام، باید مطمئن باشیم که خدای تبارک و تعالی با ما همراه است. و ان شاء الله خداوند همه شما را توفیق بدهد و سالم نگه دارد.