این موجب نارضایتی و ناراحتی ملت را فراهم نموده، کراراً مراجعه می‌شود که اینجانب اقدامی بنمایم، من متأسفم از این امر، به آنان و جمیع رسانه‌های تبلیغاتی نصیحت می‌کنم که این جانبازی والای ملت بود که با اتکال به اسلام و قوّت ایمان به خدای متعال شما را از آن اسارت و نکبت پنجاه ساله رهایی بخشید. اکنون سزاوار نیست که خلاف رضای ملت رنجدیده و بر خلاف انقلاب اسلامی سمپاشیهایی بکنید که نفع آن را جز اجانب و چپاولگران و خدمتگزاران آنها احدی نبرد. من نصیحت خود را تکرار می‌کنم و صلاح مطبوعات را در آن می‌دانم که تحت تأثیر راست و چپ و شرق و غرب واقع نشده و خود را در مسیر انقلاب اسلامی قرار دهند.
شما خود بهتر از هرکس باید بدانید که ملت قیام کرده است تا غبار فرهنگهای استعماری را از خود بزداید. ما باید عقاید استعماری را با هر شکل و فرمش در نطفه خفه کنیم و ایمان مردم را که ابرقدرتها را به زانو درآورد از آنان جدا نسازیم. امیدوارم نصیحت این درد چشیده را بشنوید، چنانچه این نصیحت را به آن جوانان و طبقه‌ای که در این موقع حساس موجب تفرقه می‌شوند، می‌کنم. من خوف آن را دارم که این تفرقه اندازیها به ضرر ملت رنج دیده و زیان خود آنان تمام شود. من از روزگار سیاه اختناق و اسارت بیمناکم. من از این گرایشهای غربی و شرقی متأسفم. فرزندان من! به آغوش اسلام برگردید و از فرهنگ غنی اسلام بهره بردارید، گول آنانی را که جز مکیدن خون ملتهای مستضعف، مقصدی ندارند نخورید، و از مسیر انقلاب اسلامی خارج نشوید که خیر شما و ملت شما در آن است.
11- به خواست خداوند متعال به زودی درباره شکل حکومت، رفراندم خواهد شد. لازم است تذکر دهم آنچه اینجانب به آن رأی می‌دهم «جمهوری اسلامی» است و آنچه ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده است همین «جمهوری اسلامی» بوده است، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. من از ملت شریف انتظار دارم که به «جمهوری اسلامی» رأی دهند که تنها این، مسیر انقلاب اسلامی است و کسانی که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و علمای اعلام شهرستانها و قرا و
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>