لزوم پشتیبانی از دولت در حل مشکلات
مشکلات ما زیاد است؛ مشکلات دولت اسلامی زیاد است. نباید توقع داشته باشید که بر این مشکلات به این زودی بتوانیم غلبه کنیم. باید همه ملت کمک کند به دولت اسلامی؛ باید همه همرأی و هم صدا باشند با دولت اسلامی؛ دولت اسلامی را همراهی کنند، پشتیبانی کنند، تا بتواند بر مشکلات غلبه کند. مشکلات یکی و دوتا نیست؛ مشکلات زیاد است؛ اقتصاد ما ورشکسته است؛ باید به این اقتصاد کمک کنیم، اقتصاد سالم به دست بیاوریم. باید کشاورزها به کشاورزی خودشان ادامه بدهند؛ کشاورزی در آن چیزهایی که غذای ملت است. کشاورزی در گندم، در جو، در برنج و امثال آنها. از کشاورزیهای دیگر و از بذر چیزهای دیگر، حتی الامکان خودداری کنند که ما محتاج به خارج نباشیم. مملکت ما قوه این را دارد که صادر کند و صادر می‌کرده است. در این چند سال اینها به اسم «انقلاب سفید» مملکت ما را به عقب راندند، فرهنگ ما را هم به عقب راندند؛ زراعت ما را هم خراب کردند؛ کشاورزی ما را هم به عقب راندند. باید همه با هم، دست به دست هم یکصدا، این خرابه را آباد کنیم. اگر چنانچه سستی کنیم ممکن است که به حال اول، به مسائل و مصایب سابق مبتلا بشویم. باید همه هم صدا و همرأی [باشیم‌] و همبستگی داشته باشیم. بدانیم که رمز پیروزی ما، همین وحدت کلمه و اتکال به خدای متعال بود. کسانی که در بین مردم افتاده‌اند و تفرقه ایجاد می‌کنند و کارشکنی می‌کنند در کار دولت؛ تفرقه ایجاد می‌کنند؛ اینها بدانند که این خدمت به استعمار است؛ دانسته یا ندانسته. اگر خدای نخواسته دانسته باشد، خیانت است و اگر ندانسته باشد، بدانند و این جهالت را رفع کنند از خودشان. هر روز یک صدایی در نیاورند؛ مردم را متفرق نکنند؛ جناحها را از هم جدا نکنند. باید همه ما با هم باشیم؛ همه ما هم صدا باشیم؛ همه ما یک مقصد داشته باشیم.
تقویت اسلام در رأی دادن به جمهوری اسلامی
ما که مصلحت اسلام و مسلمین را می‌خواهیم؛ ما که مصلحت کشور خودمان را