حکم
زمان: 26 اسفند 1357 / 18 ربیع الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: رسیدگی به وضع کارگران
مخاطب: فروهر، داریوش (وزیر کار)
بسمه تعالی
جناب آقای وزیر کار
اخیراً شکایاتی از کارگران شریف می‌رسد مبنی بر رسیدگی به وضع آنان. هیچ کس نقش اعتصابات کارگران و کارمندان کارخانجات بزرگ و کوچک را در پیشبرد هدف ملت ایران که هَدْم استبداد و استعمار خانمانسوز و برقراری حکومت عدل اسلامی است نباید فراموش کند.
شما باید هرچه سریعتر به وضع زندگی و کار آنان رسیدگی کنید. کارگران مبارز باید بدانند که با حوصله و صبر انقلابی مشکلات آنان برطرف خواهد شد، و نیز می‌دانند که رسیدگی به کارخانجات و وضع کارفرمایان آنان احتیاج به زمانی دارد که بشود در آن مدت دقیقاً کارگران و کارمندان را به حقوق حقه خودشان رسانید. کارفرمایانی را که حقوق کارگران را نمی‌پردازند به تکالیف خود آشنا نمود تا خود را مکلف به رسیدگی بدانند و یا از صحنه خارج شوند و به کارفرمایانی که به سبب همین اعتصابات، قدرت پرداخت حقوق آنان را ندارند کمک نمود. دیر یا زود باید حقوق عقب افتاده کارگران در سراسر ایران پرداخت شود. من از کارگران شجاع می‌خواهم که به تبلیغات مغرضانه بعضی عناصر گوش ندهند؛ زیرا در حکومت عدل اسلامی به بهترین وجه به آنان رسیدگی شده و حق آنان ادا می‌گردد.
باید دستمزدها پس از رسیدگی به وضع کارخانجات افزایش یابد تا آنان از کمبودهای زندگی نجات یابند و مثل سایرین بتوانند در محیطی آزاد و مرفه زندگی کنند.