الآن مملکت ما باز آشوب است. آشفته است. مفسدین در اطراف مملکت شلوغ کاری می‌کنند. باید به همت شما جوانها، هر کدام در هر جا که هستید، مرزهای این مملکت را حفظ کنید؛ دست خرابکارها را کوتاه کنید. شما بودید که پیروزی را تا اینجا رساندید و شما باید باشید که پیروزی را به آخر برسانید. دولت ما تنها نمی‌تواند این کار را انجام بدهد؛ روحانیون ما تنها نمی‌توانند این کار را انجام بدهند. باید همه با هم باشند؛ دولت با ملت، ملت با دولت. الآن دولتْ دیگر دولتِ اسلامی است؛ دولت سابق نیست که دولت طاغوتی بود؛ دولت اسلامی است. دولت از خودِ شماست، و شما از خودِ دولت هستید. ارتش از خودِ شماست، و شما از خودِ ارتش هستید.
ارتش باید پشتیبان شما باشد، شما باید پشتیبان ارتش باشید. همه باید با هم این نقیصه‌هایی که الآن در ایران هست پر کنیم. همه باید با هم برادر باشیم. همه باید با هم این نهضتی که تاکنون حاصل شده است به آخر برسانیم. اگر خدای نخواسته این نهضت سستی پیدا بکند و ما برویم دنبال کار خودمان و بی‌تفاوت بشویم راجع به مقدرات مملکت خودمان، من خوف آن را دارم که خدای نخواسته باز مسائل سابق برگردد؛ باز خدای نخواسته آن خیانتها و جنایتها به مملکت ما برگردد. ما باید همه با هم باشیم و همه با هم این نهضت را به پیش ببریم؛ اینکه به واسطه وحدت کلمه ما و اتکال به خدای تبارک و تعالی و اتکال به قرآن مجید ما این نهضت را به آخر برسانیم و این ریشه‌های فاسدی که در مملکت ما بقیه‌اش باقی مانده است تا یک حدودی، اینها را بکلی از بیخ وبن درآوریم. مملکت در دست خود شما، برای خود شما، مقدرات مملکت به دست خود شما باشد؛ برای خود شما باشد.
حفظ حدود و ثغور
من از خدای تبارک و تعالی پیروزی شما را خواستارم. و من از شما خواهشمندم که تشریف ببرید به محل خودتان و در آنجا حفظ کنید حدود و ثغور خودتان را، و حفظ کنید همه جهات خودتان را و نگذارید که اشخاص مفسد در بین جامعه پیدا بشوند و