تبلیغات سوء بکنند.
ما امیدواریم که امر کردستان هم با صلح و صفا آرام بگیرد و همه ما با هم برادر باشیم. ما با کردستانی‌ها هم برادر هستیم، با آذربایجان هم برادر هستیم، با همه حدود و ثغور اینجا برادر هستیم. و همه با هم می‌خواهیم که یک مملکت اسلامی با احکام اسلامی باشد که به هیچ کس جوْر نشود، به هیچ کس ظلم نشود؛ حکومت نتواند تعدی بکند، ارتش نتواند تعدی بکند. همه با هم باشیم و همه با هم پیش برویم خدای تبارک و تعالی شما جوانها را برای ما حفظ کند، و شما برادرها را برای ما نگهداری کند. سلام بر همه شما!