ملت باید هوشیارانه توجه داشته باشید که دستهای خائن باز در زیر پرده مشغول فعالیت هستند؛ آنها نمی‌خواهند یک ایران مستقل باشد، آنها می‌خواهند ایرانْ تمام مخازنش را به آنها به طور رایگان بدهد؛ چنانچه داد. نفت ما را دادند و در ازای آن پایگاه درست کردند برای امریکا. این اسلحه‌هایی که به ایران فرستادند اسلحه‌هایی بود که به درد ایران نمی‌خورد؛ اسلحه‌هایی بود که برای خود آنها بود. هم نفت ما را بردند و هم پایگاه به ازای آن درست کردند. باید از این به بعد، به اینطور خیانتها خاتمه داد. باید شما جوانهای برومند هوشیارانه توجه داشته باشید که دستهای خائنی که الآن مشغول فعالیت هستند قطع کنید.
انتخاب نمایندگان صالح
ان شاء الله الآن که دیدید که رفراندم به چه آبرومندی تمام شد، که در تمام دنیا همچو رفراندمی نبود؛ رفراندمهای دنیا به این قدرت نبود. مردم ایران با اشتیاق رأی دادند به جمهوری اسلام؛ چون علاقه داشتند به جمهوری اسلام و به اسلام. و از حیث کمیت بیست میلیون جمعیت، و بیشتر رأی دادند به جمهوری اسلام، و اسلام را تصویب کردند.
خداوند شماها را زنده نگه دارد. و از این به بعد باز ما احتیاج به ملت داریم و احتیاج به شماها داریم. برای مجلس مؤسسان، باید اشخاصی که در مجلس مؤسسان می‌روند اشخاص امین باشند، اشخاص فاضل باشند، اشخاص مطلع باشند؛ گرایش نداشته باشند به چپ و راست؛ ملی باشند، مستقل باشند؛ فکرشان مستقل باشد. و ما احتیاج داریم که این وحدت را حفظ کنید تا اینکه ان شاء الله وقتی که مجلس مؤسسان بنا شد بپا بشود، وکیلی که صالح باشد بفرستید. و شاید در آن وقت من به شما معرفی بکنم اشخاصی را که صالح هستند.
و پس از آن باز ما احتیاج داریم، و آن مجلس شورای ملی است. «مجلس شورای ملی» هایی که - یعنی به اصطلاح ملی، مجلس شوراهای سلطنتی باید گفت! - تاکنون می‌دانید که به اختیار شما نبوده. هیچ وقت نیامدند به شما بگویند که مختارید که هرکس‌