سخنرانی
زمان: 4 اردیبهشت 1358 / 26 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: مدعیان حقوق بشر - امپریالیسم خبری
حضار: نمایندگان جامعه زنان خارجی مقیم ایران (سازمان طرفدار انقلاب اسلامی‌-) صاحب امتیاز و هیأت تحریریه نشریه لاله
بسم الله الرحمن الرحیم
عدم دسترسی به عمق جنایات شاه
من از بانوان محترم که همدرد ما هستند و در این مصیبتهایی که به ملت ایران وارد شده است اظهار همدردی می‌کنند متشکرم؛ لکن باید به شما بانوان محترم تذکر دهم که جنایات شاه را نه شما - تمامش را - اطلاع دارید و نه ما و نه آن اشخاصی که نزدیک به شاه هم بودند. جنایات اینها مراتب و درجاتی داشته است که بعضی از آن واضح بوده است، همه دیده‌اند؛ این جنایات و آدمکشیها و حبسها و زجرهایی که صدایش از داخل زندانها به بیرون رسیده است. یک مرتبه از جنایات و خیانات، آنهایی بوده است که وزرای شاه و اطرافیهای شاه اطلاع داشتند و ماها و شماها اطلاع نداشتیم. پاره‌ای از جنایات [را]، هم خود شاه مطلع بوده است؛ خیانتی که کرده است، دیگران مطلع نبودند. ما نمی‌توانیم به عمق جنایات و خیانات این پدر و پسر اطلاع پیدا کنیم. شما که غایت امر - یکی از شما - 22 سال اینجا بوده است، (1) ما هم که تمام عمرمان را اینجا بودیم و در جریان امورْ بسیاری از عمرمان را گذراندیم، باز نمی‌توانیم بر عمق این جنایات اطلاع پیدا کنیم. تاریخ هم نمی‌تواند عمق این جنایات و خیانات را ثبت کند؛ تاریخ آنقدر می‌تواند که اطلاع پیدا می‌کند. و جنایات شاه بسیاری‌اش زیر پرده است که غیر از خودش و امثال کارتر اطلاع ندارند.