ملت برای ارتش. الآن هم باید همان نقشه باشد. ارتش برای ملت و ملت برای ارتش، و هر دو فدای اسلام. همه ما فدای اسلام هستیم و همه ما برای هم هستیم، پشتیبان هم هستیم و فدایی اسلام هستیم.
من از شما درجه داران و سربازان امام زمان - سلام الله علیه - قدردانی و تشکر می‌کنم. شما بودید که ملحق شدید به توده‌های مظلوم ایران، و با الحاق شما و با اتصال شما به توده‌های مستضعف، بر آن قوه شیطانی غلبه کردیم. شما بودید که در وقتی که ملت ما خون می‌داد، ندای ما را قبول کردید و به ملت ملحق شدید و دست ستمکار را کوتاه کردید. ارتش ایران بر ما حق دارد، بر ملت ایران حق دارد. ملت ایران هم بر ارتش حق دارد. این دو قدرت الهی - قدرت ملت و قدرت ارتش - با قدرت ایمان بر قدرتهای شیطانی که دنبال او قدرتهای بزرگ شیطانی دیگر بود غلبه کردند و این سد را شکستند. ملت ایران بود که سد را شکست، ارتش ایران بود که این سد را شکست؛ هر دو به هم حق دارند و هر دو به اسلام حق دارند.
توصیه به ارتش
اسلام برای شما احترام قائل است. از این به بعد هم باید با هم باشید، آن طرحهای شیطانی را دفن کنید. همه با هم باشید؛ برادر باشید لکن سلسله مراتب را حفظ کنید. اگر سلسله مراتب حفظ نشود ضعف پیدا می‌شود؛ و با ضعف ارتش، کشور ضعف پیدا می‌کند. همه با هم هم صدا، همرأی، و همه با هم برای اسلام؛ همه با هم برای احکام اسلام. با پیاده شدن احکام اسلام همه شما به حق خود می‌رسید. شما جدیت کنید که در این زمانی که حساسترین موقعهاست برای ما و برای اسلام، از تفرقه اندازیهایی که شیاطین می‌کنند جلوگیری کنید؛ شیطنت شیاطین را خنثی کنید. جدیت کنید تا جمهوری اسلامی تحقق پیدا کند؛ جدیت کنید تا قانون جدید اسلام تحقق پیدا بکند. با تحقق قانون اسلام، با تحقق قوانین الهی، با تحقق قوانین مترقی قرآن، همه شما به حقوقتان می‌رسید؛ همه اقشار مستضعف به حقوق خودشان می‌رسند. چپاولگری دفن شد و دفن می‌شود؛