بیانات
زمان: 6 اردیبهشت 1358 / 28 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: عنایت اسلام به آزادی
مخاطب: رجوی، مسعود - خیابانی، موسی و تنی چند از اعضای سازمان آنها
[امام خمینی در بخشی از سخنان خود ضمن تأکید بر اهمیت تلاشهای سازنده بخاطر نجات کشور از بازگشت به اوضاع سابق، فرمودند:]
اسلام بیش از هر چیزی به آزادی عنایت دارد و در اسلام خلاف آزادی نیست؛ الّا در چیزهایی که مخالف با عفت عمومی است.