مقداری‌اش را آن پدر برد، یک مقداری‌اش را این پسر! بانکهای ما را خالی کردند و رفتند، ملت را فقیر گذاشتند و رفتند، نفت ما را سالهای طولانی دادند به امریکا و پول نگرفتند؛ یعنی برای امریکا پایگاه درست کردند. اینها عوض پول نفت - که باید پول به ما بدهند - اسلحه دادند! اسلحه‌هایی که به درد خود امریکا می‌خورد، و نه به درد ما. این یک توطئه‌ای بود بین این مرد، این مرد خبیث، این مرد خائن، به امریکا که نفت می‌داد - آن هم آنطور زیاد - و در ازای آن باید پول بدهد یا اسلحه‌ای که به درد ما بخورد بدهد، در قبال آن یک اسلحه‌هایی اینها فرستادند، برای خودشان پایگاه درست کردند مقابل شوروی؛ به اسم اینکه ما داریم پول نفت را می‌دهیم برای اینکه صدای شوروی درنیاید، اینها اسلحه دادند؛ اسلحه‌هایی که به درد خودشان می‌خورد! یعنی ایرانی‌ها نمی‌توانستند استعمال کنند این اسلحه‌ها را؛ تخصص نداشتند. برای خودشان پایگاه درست کردند. پایگاه‌هایشان الآن هم هست در ایران.
آبادی خرابیها با همت ملت
الآن که شما این سد را به همت خودتان و به برکت اسلام شکستید، پشت این سد یک خرابه است. نه کردستان خراب است؛ لرستان هم خراب است، خوزستان هم خراب است، بلوچستان هم خراب است، خراسان هم خراب است؛ همه خراب است. این خرابه را کی باید آباد بکند؟ این خرابه را دولت می‌تواند تنها؟ نه، دولت همچو بودجه‌ای ندارد؛ نمی‌تواند. ملت هر قشرش می‌تواند؟ نه. اما همت ملت، همه با هم، اجتماع با هم و همه اتکا به خدا، اتکا به قرآن کریم. همه با هم باید قیام بکنیم. همه با هم تشریک مساعی بکنیم، تا این خرابه را آبادش کنیم. شما خیال نکنید که دولت توجه ندارد به کردستان؛ دولت نمی‌تواند. الآن گرفتاریهایی برای دولت گذاشته‌اند که هر جای مملکت را که ملاحظه می‌کنید، همین گرفتاریهایی را که شما دارید آنها هم دارند. دولت نه اینکه نخواهد توجه بکند؛ دولت می‌خواهد. شب و روز اینها در کار هستند؛ من اطلاع دارم شب و روز اینها در زحمت هستند و می‌خواهند این خرابه را آبادش کنند؛ لکن خرابی‌