امروز شما همه اینجا هستید، با کمال آزادی هر چه می‌خواهید می‌گویید. این چه نعمتی است که به شما ارزانی شده است، این را کی داد غیر از اسلام؟ آنها که می‌گویند اسلام چه کرد می‌دانند که اسلام چه کرده است؛ می‌خواهند جلو نرود! آنها نه اینکه نمی دانند که چه شده است! می‌دانند که تمام حیله‌های آنها نقش بر آب شده است؛ می‌دانند که قدرتهای بزرگ در هم شکست؛ می‌دانند که این سد عظیم شیطانی تا ابد شکسته شد لکن می‌خواهند که جلوتر نرود این نهضت؛ و لهذا می‌گویند چه شد. چه می‌خواهید بشود؟!
ما فرض می‌کنیم که دیگر چیزی نخواهد شد، ما چه می‌خواهیم بشود؟! ما دست شیاطین را کوتاه کردیم؛ ملت ما دست چپاولگران را از ملت خودش و از کشور خودش قطع کرد. چه بالاتر از این؟ زنجیر اسارت را گسیخت، امریکایی را بیرون ریخت، سایر اقشار را هم، چه می‌خواهید بشود؟ چه شد یعنی چه؟!
گروهکها سد راه پیشرفت ایران و اسلام
ما می‌خواهیم به خواست خدا پیش برویم. ما می‌خواهیم این نهضت را به جلو برانیم تا برای این مملکتْ رفاه، زندگی سعادتمند دنیایی و آخرتی تحقق پیدا بکند. این شیاطین نمی‌خواهند این مسائل تحقق پیدا بکند.
این شیاطین از اسلام ترسیده‌اند؛ قدرت اسلام را فهمیدند ...؛ قدرت ایمان مردم را فهمیدند؛ قدرت اتحاد کلمه را فهمیدند. حالا درصدد برآمده‌اند که جمهوری اسلامی را در نظر مردم سبک کنند. می‌گویند چه شد؟ چه می‌خواهید بشود؟! شما نمی‌گذارید که ما قدمهای بعد را برداریم. شما بین مردم - بین کشاورزان - می‌روید و افساد می‌کنید که کشاورزی تحقق پیدا نکند. دولت ما می‌خواهد کشاورزی را به راه بیندازد، ملت ما هم، لکن شما نمی‌گذارید. شما خائنین نمی‌گذارید. دولت ما می‌خواهد کارخانجات را راه بیندازد تا رفاه حاصل بشود، تا چرخ مملکت به راه بیفتد، شما شیاطین نمی‌گذارید. ما می‌خواهیم این وحدت کلمه تا آخر محفوظ بماند.