در کجا - همه جا - موج پیدا شد. اینها هم اشتباه می‌کنند که آقای مطهری را می‌کشند. باید بفهمند که قضیه دیگر این نیست که یک نفر کشته بشود، مردم عقب می‌روند؛ یکی کشته می‌شود همه جلو می‌آیند و فریادشان بیشتر می‌شود، رسوایی آنها هم بیشتر می‌شود! و من امیدوارم که این روحیه بماند برای ما و برای ملت ما. خداوند همه شما را تأیید کند و موفق باشید.