چیزها - با مشت خالی ایستادند و کشته دادند و جلو رفتند؛ یک پیشبردی که روی موازین طبیعی ممتنع به نظر می‌آمد.
ولهذا خارجیها - حتی «سیا» ی امریکا - اعلام کردند به اینکه این مطلب روی قواعد درست نبود و روی حسابهای ما درست از کار درنمی آمد؛ و صحیح می‌گفتند! روی حساب مادیگری، نمی‌شد صحیح باشد که ملتی که هیچ نداشت و دستْ تهی بود، در مقابل این قدرتهای بزرگ، که پشت سرش قدرت امریکا و قدرت روسیه و قدرت انگلستان همیشه بود و پشتیبانی می‌کردند [بایستد]. مع ذلک همین ملتی که هیچ نداشت جلو رفت و با قدرت ایمان، این سد را شکست. این رمز باید محفوظ بماند. اگر چنانچه بخواهید که نهضت شما به آخر برسد، و آنطوری که خواست خدای تبارک و تعالی است، اسلام تحقق پیدا بکند، این نهضت را باید حفظ کرد؛ با همین شور و شعفی که هست.
شور مذهبی در رفراندم جمهوری اسلامی
همان طوری که ملاحظه کردید در رفراندم چطور مردم با شور و شعف و با اشتیاق رفتند رأی دادند. یکی از آنها را که نقل کردند برای من - زیاد از این چیزها نقل کردند؛ اما یکی‌اش که نقل کردند این است، که نمی‌دانم در روزنامه هم بود یا نه؛ حالا یادم نیست - که یک مردی داشت گریه می‌کرد و می‌گفت که من یک گناهی کردم که گمان ندارم توبه من قبول بشود؛ گمان ندارم خدا مرا بیامرزد؛ و آن اینکه من اشتباهی باید رأی مثبت بیندازم، رأی منفی را انداختم! یا بعضی از اشخاص با چرخ، و مریضی که نقل کردند، در محلی مریض را با آن حال مریضی گفته مرا ببرید، رأیش را داده و در همان مجلس فوت شده است. یک همچو [شور و شوقی‌] در دنیا سابقه ندارد. هیچ سابقه ندارد در دنیا - هر جا شما بگردید - مردم به این شور و شعف برای رأی دادن بروند. اینقدر تبلیغات می‌کنند این رؤسای جمهور، وقتی که می‌خواهند ... [انتخاب‌] بشوند؛ اینقدر خرج می‌کنند، اینقدر تبلیغات می‌کنند، از یک ماه دو ماه قبل پولهای گزاف خرج‌