نخواسته به حال اول برگردد؛ و این ان شاء الله نمی‌شود. لکن ما باید بیدار باشیم؛ باید توجه داشته باشیم اینهایی که می‌آیند توی کارخانه‌ها تبلیغ می‌کنند که کم کاری و بیکاری و ترک کار، اینها دلشان برای کارگر نسوخته؛ اینها دلشان برای امریکا سوخته یا برای شوروی؛ برای آنها دلشان سوخته؛ یعنی برای خودشان که منافعشان تابع منافع آنهاست. اینها اجیرند از غیر؛ به واسطه اینکه مزدور آنها هستند. اینها می‌آیند، نمی‌گذارند که کارها انجام بگیرد. اینها را راه ندهند در کارخانه‌هایشان. شما بروید سراغشان و بگویید که اینها را ...، توی کارخانه‌هاراه ندهید. اینها می‌خواهند شما را دوباره برگردانند به همان حال اول.
شما کار بکنید و کارهایتان را درست انجام بدهید، دولت هم مشغول رسیدگی است. برای کارگرها، برای همه، منزل درست می‌کنند، رفاه درست می‌کنند؛ لکن مهلت می‌خواهد؛ نمی‌شود یکدفعه همه این کارها بشود. این باید مهلت داده بشود کارخانه‌ها راه بیفتد، کشاورزی راه بیفتد. اینها خراب کرده‌اند همه را و رفتند، و حالا باید درست بشود. و من امیدوارم که با همت همه آقایان، و هرکس در هر قشری که هست، آن قشر و آن اشخاص باید در همان محلی که هستند کارهایشان را موافق با اسلام بکنند و کار بکنند.
همین امروز به من گفتند که بسیاری از ادارات هست که کم کار می‌کنند و اهمال می‌کنند در کارهایشان. خوب، این اشخاصی که در ادارات، حالا کم کار می‌کنند - که شاید یک قدری هم عادت از سابقشان باشد - اینها برایشان مشروع نیست که اجرت بگیرند از اداره؛ اجرت وقتی است که کار در مقابلش باشد. و ما به دولت می‌گوییم که اشخاصی که کم کار می‌کنند، به اندازه‌ای که کم کار می‌کنند اجرت از ایشان کسر بگذارد و ندهند به اینها. کسی که می‌آید آنجا می‌نشیند و سیگار می‌کشد و در آخر ماه چند هزار تومان می‌خواهد، او نباید بگیرد. اینها باید متوجه باشند که مملکت، حالا مال خودشان است؛ باید کار بکنند. هرکس در هر محلی هست باید کار بکند، تا چرخهای مملکت راه بیفتد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>