آنها در مواقع جنگ عقب می‌روند تا دیگران جنگ بکنند؛ همچه که یک قدری [آرام‌] شد، می‌آیند جلو برای شلوغ کردن، یا برای استفاده! اینها اینطور هستند. اینها نیامدند پیش .... اینها از اول پیش نبوده‌اند؛ اینها از اول اصلاً داخل در این مسائل نبوده‌اند. حالا که دیده‌اند یک قدری [پیشرفت‌] است و ممکن است یک انتفاعاتی ببرند، حالا سر درآورده‌اند! برای اینکه چی بکنند! این حزبها هم از این قبیل‌اند. حزب «دمکرات» نمی‌دانم - جبهه کذا! هیچ یک از اینها مردمی نیست. این [ملتند] که کار انجام داده‌اند. ملت قیام کرد؛ و همین طبقه سوم؛ نه آن طبقه اولیها؛ طبقه اولیها سر جای خودشان بوده‌اند؛ هیچ کاری نکردند. این طبقه سوم که همینها هستند، همینها. اینها اقدام کرده‌اند. کم کم ارتش فهمید که باید متصل به اینها بشود، آنها متصل شدند، ... در ارتش همان طبقه. آن طبقه‌های اوّلی که مالها را خوردند و فرار کردند آنها نبودند. اینها پیش بردند. و باید حالا هم همین طور با دست اینها و با این جمعیت پیش ببریم. مشکلات را هم باید ما با اینها صحبت کنیم. هر مشکلی که شما دارید می‌روید؛ من هم سفارش می‌کنم مشکلات حل بشود. و شما هم سر خدمتتان باشید؛ چنانچه ما هم سر خدمتمان هستیم.
[امام در جواب یکی از حاضران که به جریان مرزهای کشور اشاره کرده بود، فرمودند:]
من قضیه مرز را با رئیس ستاد گفتم، که این مرز را شماها باید حفظ کنید، دیگر وارد نشوند.