می‌گوید، بعد هم دید پدر دروغ می‌گوید، این دروغگو می‌شود. اگر دید مادر آدم صحیحی است، پدر آدم صحیحی است، این صحیح بار می‌آید. این صحیح که بار آمد، شما تحویل مدرسه می‌دهید. اگر معلم یک معلم صحیحی باشد، از مدرسه این افراد صحیح بیرون می‌آیند؛ و یک جامعه صحیح می‌شود.
شما بعدها معلم می‌شوید ان شاء الله؛ حالا بعدها هر کدام مادر نیستید مادر می‌شوید ان شاء الله، معلم می‌شوید. در مادری‌تان باید بچه‌ها را تهذیب کنید؛ در معلمی‌تان هم باید تهذیب کنید؛ یک افراد صحیح تحویل جامعه بدهید، یک جامعه را صحیح کنید. و اگر خدای نخواسته عکس این معنا باشد، وِزر آنها هم به عهده شما می‌آید. همان طوری که هر کار خوبی که اینها بکنند - چون شما مبدأ این کار خوب بودید - برای شما هم خوبی دارد، اجر و ثواب دارد، اگر خدای نخواسته یک قشر فاسدی شما تحویل جامعه بدهید، آنها بروند فسادکاری بکنند، این دودش به چشم شما هم می‌رود.
من از خدای تبارک و تعالی توفیق همه شما خانمها را، و همه آقایان را می‌خواهم؛ و سلامت و سعادت همه‌تان را از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>