مستکبرین، طریقه حضرت موسی - سلام الله علیه - بوده و درست این معنی برخلاف آن [طرحی‌] است که این طایفه صهیونیستها دارند. اینها اتصال به مستکبرین پیدا کردند. جاسوس آنها هستند؛ نوکر آنها هستند؛ و بر ضد مستضعفین عمل می‌کنند. عکس تعلیمات حضرت موسی که از همین مردم عادی - مثل سایر انبیا - از همین مردم عادی بازار و کوچه و اینها، اشخاص را برداشت و بر ضد فرعون و قدرت فرعونی قیام کرد. از مستضعفین حمله شد به مستکبرین که آنها را از استکبارشان پایین بکشد؛ بر خلاف طریقه این صهیونیستها، که اینها با مستکبرین مربوط هستند و بر ضد مستضعفین عمل می‌کنند!
تنفر مردم یهود از صهیونیستها
این مقدار از یهودیهایی که بازی خوردند و از اقشار عالم جمع شدند آنجا، شاید آنها الآن پشیمان باشند از اینکه - آنکه یهودی است؛ و نمی‌خواهد غیر تعالیم عالیه موسی را داشته باشد پشیمان باشند از اینکه - رفته‌اند آنجا، برای اینکه کسی که برود و ببیند اینها چه برنامه دارند و چه جور بیخود آدمکشی می‌کنند و چه جور اتصال به امریکا و دیگر [قدرتها] دارند، این نمی‌تواند تحمل کند که یک طایفه‌ای به اسم اینکه ما از جامعه یهود هستیم بر ضد تعالیم حضرت موسی عمل بکنند. ما می‌دانیم که حساب جامعه یهود غیر حساب جامعه آنهاست. و ما با آنها مخالف هستیم. و مخالفتمان برای این است که آنها با همه ادیان مخالف هستند. آنها یهودی نیستند. آنها یک مردم سیاسی هستند که به اسم یهودی یک کارهایی را می‌کنند. و یهودیها هم از آنها متنفر هستند؛ و همه انسانها از آنها باید متنفر باشند.
اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی
و اما جامعه یهود، و سایر جوامعی که در ایران هستند و اهل این ملت هستند، اسلام با آنها همان رفتار را می‌کند که با سایر اقشار ملت می‌کند. اسلام بر آنها ابداً اجحاف جایز نمی داند. ابداً اینطور نیست که آنها را بخواهد در مضیقه‌ای بگذارد. برخلاف اصل تربیت اسلام است؛ برخلاف وحی است؛ برخلاف آن چیزی است که خدای تبارک و تعالی می‌خواهد همه بشر به رفاه باشند؛ به سعادت باشند. اسلام تابع احکام الهی است و