اختلاف بیندازند، دست رد به سینه آنها بزنید. اینها عمال طاغوتند؛ اینها می‌خواهند شما را از نور خارج کنند و به ظلمات وارد کنند، اینها مخالف خدا هستند؛ طاغوت هستند: عمال طاغوت هستند. این ریشه‌های گندیده را بکنید.
خداوند همه شما را تأیید کند. خداوند مسلمین را آشنای به وظایف اسلامی خودش بکند، خداوند تمام مسلمین را ائمه عالم قرار بدهد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌