خودش برود رأی خودش را بریزد، هرچه می‌خواهد باشد. حالا هم، بعد از این، باید خود شما - باید - وکیل تعیین کنید، و بعد هم وکلای مجلس شورا را خودتان تعیین می‌کنید. همه چیزها دست خودتان است. خودتان باید بگردید یک وکیل خوب تعیین کنید، که مقدرات مملکتتان دست مجلستان باشد.
لزوم مبارزه با اخلالگران
این مسائلی که شما حالا طرح می‌کنید، و اشباه این مسائل زیاد است. خیلی مسائل هست. اینها مال دوره‌ای است که استقرار پیدا می‌کند حکومت. الآن همه ما باید دنبال این مطلب باشیم که اینهایی که افتاده‌اند دوره، یکوقت می‌روند توی کارخانه‌ها اخلال می‌کنند، یکوقت می‌روند پیش کشاورزها اخلال می‌کنند، یکوقت می‌آیند توی مدرسه‌ها اخلال می‌کنند، باید همه چشمهایمان را باز کنیم و نگذاریم اینها اخلال بکنند. اگر اخلال اینها به نفع خودشان به ثمر برسد، ما دیگر آن دوره استقراری را نخواهیم دید؛ ما برمی‌‌گردیم سراغ اول. الآن وظیفه همه ما، شما دانشجوهای محترم و سایر طبقات، این است که خودتان و هرکس دستتان به او می‌رسد و هرکس حرفتان به او می‌رسد، وادار کنید که این نهضت را اینطوری که تا حالا آمده نگهش دارند. یعنی همین، به همین گرمی که هست، به همین شور و شعفی که رفتند پای صندوقها و رأی دادند برای جمهوری اسلامی، این محفوظ بماند؛ که بعد رأیتان را به مجلس مؤسسان و به مجلس شورا هم بدهید، و استقرار پیدا کند حکومت. این اخلالها حالا باید جلویش گرفته بشود. الآن وقت این است که ما جلو اخلالها را بگیریم. بعد از اینکه مستقر شد حکومت، آن وقت این نیازهایی که همه دارند، ما هم داریم، همه دارند، این نیازها بعد باید البته همه درست بشود؛ ما هم می‌دانیم الآن نابسامانی زیاد است. یعنی اینها رفتند و همه چیز این مملکت را آشفته کردند؛ همه چیزش را. الآن ما یک اقتصاد سالم نداریم. اینها هر چیزی این مملکت داشته است دزدیده‌اند! قرض کرده‌اند و رفته‌اند. همه بانکها الآن از اینها طلب دارند. میلیونها قرض کرده‌اند و فرار کرده‌اند. هرچه داشتیم برداشته‌اند رفته‌اند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>