اسلام نباید زجرش بکند. محاکمه‌اش می‌کنند، جانی هست می‌کشندش. ما یک آدم بَری (1) را، اسلام یک آدم بَری را نمی‌کشد. یک آن حبس قائل نیست اسلام برای کسی که گناه ندارد؛ یک ساعت حبس قائل نیست. آنها هم که گناهکارند، یک فحش نباید به آنها بدهند؛ یک سیلی نباید به آنها بزنند.
ایستادگی ملت ایران در برابر امریکا
تبلیغات الآن زیاد است در خارج. در روزنامه‌هایشان، در مجله‌هایشان نوشته‌اند که خمینی همه زنها را گفته است سینه‌هایشان را ببرند! این فقط سه مورد اتفاق افتاد، بعد مردم مخالفت کردند! این تبلیغات. البته آنکه خمینی را مخالف با منافع خودش می‌داند باید او را خردش کند در خارج. این حرفها را می‌زنند. حالا فرض کنید من هم خرد بشوم، دیگران هستند. همچو نیست که ملت ایران حالا احتیاج به خمینی داشته باشد. احتیاج به هیچ کس ندارد. خودش است. خودش الآن ایستاده قائم است خودش، بیخود آنها خیال می‌کنند که اگر ما هم از بین برویم، بکشند یا منحط کنند، مسئله خوابیده است و دوباره آنها برمی‌‌گردند و نفت ما را می‌برند و همه خزائن ما را غارت می‌کنند. نخیر، دیگر گذشته است این مطلب. نمی‌توانند این کار را بکنند. هر جا هر [صنف‌] هم که در این ایران هستش، الآن ایستاده مقابل اینها. دانشگاهی ایستاده؛ روحانی ایستاده، بازاری ایستاده؛ کاسب ایستاده - عرض می‌کنم که - دهقان ایستاده؛ کارگر هم ایستاده. اگر حال یک اختلافی هم بین اینها پیدا بشود، همین از شیطنت این قشری است که منفعتش از دست رفته است.
بانگ بیدارباش
و من حالا به شما آقایان عرض می‌کنم که الآن تکلیف برای ما زیادتر است تا تکلیف سابق، سابق تکلیف این بود که همه بزنیم این سد را بشکنیم. تکلیف حالا این است که این قشرهایی که با شیطنت [...] حالا یکوقت با سر نیزه آمده بودند، سرنیزه را مردم