سخنرانی
زمان: 29 اردیبهشت 1358 / 22 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: لزوم آمادگی و هوشیاری - وظایف دوران انقلاب اسلامی
حضار: پاسداران مسجدالرضای تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
نیاز کشور به سازماندهی و سازندگی
مسائل و مطالب، همین بود که آقا خواندند. مهم عمل است. یک مطالبی است که معلوم است؛ همه به طور کلی می‌دانیم که تا کنون با وحدت کلمه و توجه به اسلام به اینجا رسیدیم؛ و می‌دانیم که تا این وحدت کلمه نباشد، و تا توجه به اسلام نباشد، نمی‌توانیم پیشرفت کنیم. مسائل به حسب علمی، و به حسب کلی معلوم است؛ لکن عمده این است که ما دنبال این مسائل معلوم عمل بکنیم؛ یعنی همان طوری که ملت با عمل خودش، و با توجه خودش به اسلام، و قیام و نهضت خودش، و با عدم خوف از تانکها و مسلسلها و نظامیها و قدرتهای شیطانی حرکت کرد، نهضت کرد، ریخت به خیابانها و هجوم کرد، و شکست داد طرف را - البته با یاری خدای تبارک و تعالی - این حرکت و این نهضت باید محفوظ بماند؛ یعنی عملاً ماها - که همه‌مان پاسداران انقلاب اسلامی هستیم و همه خدمتگزار به اسلام هستیم - همچو نباشد که همیشه بگوییم و عمل نباشد؛ باید دنبال گفتار عمل بشود. چنانچه اگر هزار گفتار بود و عمل نبود؛ این قدرت سر جای خودش بود؛ لکن تبلیغات شد و مردم عمل کردند. این عمل بود، عمل دسته جمعی بود، که پیروزی را آورد؛ و اتکال به خدای تبارک و تعالی. حالا هم ما باز احتیاج به همین عمل، و همین وحدت، و همین توجه به خدا داریم؛ و اینطور نیست که ما پیروز شده باشیم. ما یک سدی را شکستیم؛ ریشه‌هایش باز یک قدری هست. و علاوه بر اینکه این ریشه‌ها را باید باز قطع کرد و از بین برد - علاوه بر این - کار مشکلتر این است که یک سازمانی داد