روحیه مردم را تضعیف نکنید.
ماها باید - شماها که در استانها هستید و ایشان که در مرکز هستند، من که اینجا هستم - همه باید همیشه در صحبتهایمان توجه بکنیم به اینکه این صحبت در یک اتاق دربسته نیست؛ این صحبت در همه ایران پخش می‌شود و همه می‌شنوند. حالا کشاورزها همه رادیو دارند و همه می‌شنوند. نباید ما یک چیزی بگوییم که این روحیه‌ها تضعیف بشود. ما باید تقویت کنیم این روحیه‌ها را؛ و مبادی اصلاح پیش ما هست. یعنی ما هم مخازن زیاد داریم - که می‌بردند و حالا نمی‌توانند ببرند - و هم نیروی انسانی داریم - که پیشتر جلویش را می‌گرفتند و حالا کسی نمی‌تواند جلویش را بگیرد. همه چیز داریم ما؛ یعنی یک مملکت غنی ما داریم؛ مملکت غنی است لکن باید اهالی این مملکت از این غنا استفاده بکند. پیشتر نمی‌گذاشتند؛ حالا باید بکنند. اینها را تقویت بکنید همیشه. این روحیه قوی‌ای که الآن در مردم هست، و باز هم تتمه‌اش مانده - ولو یک قدرت ضعیف شده است - باید تقویت کرد؛ تا این نهضت به طور قوّت پیش برود و یک حکومت مستقری - که ما باز آرامش لازم داریم و این نهضت را لازم داریم که این مراحل بعد هم درست بشود - یک حکومت مستقری پیدا بشود. کارها را با قدرت و با همت همه انجام بدهید.
روز عمل است؛ نه صحبت
در هر صورت، گله من این بود که هم دولتیها، یعنی وزرا و نخست وزیر، و هم سایر آقایان، این صحبتها یک قدری اسباب این شد که مردم نگران بشوند. البته شماها نگران اوضاع هستید! لکن قاعده‌اش این بود که یک جوری باشد که پخش نشود که همه بفهمند که توی چنته شما چیزی نیست! شما باید به همه بفهمانید - و واقعش هم هست - که شما همه چیز دارید. شما ملت را دارید و - عرض می‌کنم که - موانع را رفع کردید که مهم بود آن موانع؛ رفتند. حالا یک قدری دیرتر، یک قدری زودتر، کارها را خودتان انجام بدهید دیگر. وقتی مانع در کار نباشد، آنهایی که کارشکنی می‌کردند، آنهایی که‌