این کارها انجام بگیرد بگیرند و جلوی آن اشخاصی که می‌آیند کشاورزها حالا آنها بردارند، آنها هم جلویشان را بگیرند. مانعی ندارد که ما هم نصیحت کنیم به مردم که اینها که تراکتور دارند و اینهایی که [امکانات‌] دارند، اینها خوب اگر ازشان اجاره بکنند، خوب آنها اجاره می‌دهند. اگر هم بنا باشد که ما هم یک کناری بگوییم که مسامحه کنند یک قدری، یک قدری بتوانند کمک کنند؛ اینطور چیزها؛ آن هم از قِبَل من مانعی نیست، اینکه من بتوانم.
[در این هنگام یکی از حضار گزارشی ارائه داد. پس از آن حضرت امام فرمودند:]
آرامش، آرامش به یک معنا هست، یک معنا نیست. خوب سرحدات باز به همان حال اول باقی است. من این پریروز که این آقایان آمدند اینجا من آنقدر صحبت کردم، رفتند و توی اداره‌های خودشان نشستند و کاری هم نکردند! اگر بنا باشد یک مملکتی ارتشش پشت گوش بیندازد، آن رئیس ستاد، مطالب را پشت گوش بیندازد، درست عمل نکند، این ارتش نمی‌تواند کاری بکند. و الآن وضع ارتش ما مع الأسف اینطوری است که اشکال در کار است.
جریان مرزها و مرزبانیها
من حالا نمی‌خواهم اشکالات را بگویم. اشکالات در کار است. این اشکالات باید رفع بشود. باید تقویت بشود این سرحدات. خوب، به ما پیشنهاد کردند که - چنانچه - چند تا مثلاً یک عده‌ای از ارتش، با یک مقداری از پاسدارها، بیایند در این سرحدات و چادر بزنند در سرحدات، این‌ور و آن‌ور، و پاسدارها هم آنجا باشند، چند تا طیاره هم بیایند از آنجا عبور بکنند و رد بشوند، اینها می‌ترسند، دیگر نمی‌آیند. این کار را باید کرد. الآن مملکت سرحداتش باز است، هر چه می‌خواهد تفنگ بیاورد، می‌آورد. آنها هم نشسته‌اند آن طرف، تفنگ می‌فرستند. بلکه تربیت می‌کنند. خوب، اینها باید جلویش را گرفت. می‌توانید جلویش را بگیرید. اینها حالا یک چیز مختصری هستند؛ لکن اگر جلویش را نگیرید مفصل می‌شوند. این مختصر را باید از اول در این نطفه‌