خفه‌اش کرد.
لزوم قاطعیت در برخورد با مشکلات
اگر ما مسامحه بکنیم و بخواهیم که با ترتیب - و مثلاً فرض کنید - اداری و جوّ پرونده سازی و به کاغذ بازی عمل بکنیم، کارها زمین می‌ماند. باید - به طور قاطع - ارتش، ژاندارمری، به طور قاطع عمل بکنند و سرحدات را جلویش را بگیرند که این تفنگها نیاید، این مفسدین نیایند. اینها مهمتر از کشاورزی است. اینها ما را از بین خواهند برد؛ اگر مهلت بهشان بدهید. الآن چیزی نیستند؛ الآن با یک «هو» از بین می‌روند؛ اما اگر مهلت بهشان بدهید، خوب، کم کم قوای مجتمع می‌شوند و کم کم رشد می‌کنند. این را باید جلویش را بگیرید. بنابراین، این مشکل عمده‌اش با ارتش و ژاندارمری است که این اشخاصی که مال مردم را می‌خواهند یا این زراعت را می‌خواهند چه بکنند- و معلوم هم نیست که حقی بگویند و درست بگویند- اینها را جلویشان را بگیرند. و بعد مراجعه بشود به جاهایی که محاکم صالحه ... و ببینند اینها چی می‌گویند و راست و دروغش معلوم بشود. اما الآن حق ندارند جلو زراعت مردم را بگیرند اینها باید ارتش جلویش را بگیرد یا ژاندارمری؟
[وزیر کشور: ژاندارمری‌]
خوب، ژاندارمری. ژاندارمری باید جلویش را بگیرد.
[وزیر کشور: برنامه‌ای که دستور فرمودید مرتب در هر منطقه‌ای داریم پیاده می‌کنیم و ژاندارمری یک عده‌ای را می‌فرستد.]
فرصت ندادن به توطئه گران
خوب، پس اینها باید جلویش را- اینها- بگیرند. این دیگر با صحبت درست نمی‌شود؛ برای اینکه آنهایی که مفسد هستند به صحبت گوش نمی‌دهند. اینها قدرت لازم دارند؛ بی قدرت فایده ندارد.