بله، مردم مؤمن بازاری را می‌شود با صحبت هدایتش کرد به کار، کشاورز آرام را می‌شود، اما آنکه آمده است به هم بزند این اوضاع را، اصلش تزش این است که ایران به هم بخورد، ایران آرام نباشد؛ تا اینکه بگویند نتوانستند خودش را اداره بکنند؛ دیگران برای ما سرپرست بفرستند؛ این نباید باشد؛ باید جلویش را گرفت. ما خودمان می‌توانیم؛ بهتر هم از دیگران می‌توانیم. چرا نمی‌توانیم؟
[وزیر کشور: در اراک رئیس ژاندارمری را با دو نفر دیگر از مأمورین کشتند و نگذاشتند حکمی که هیأت پنج نفره داده، اجرا شود؟]
خوب، قوه قوی باید بشود ژاندارمری تا نتوانند بکشند. اینکه دیگر با موعظه درست نمی شود! آن آدمی که می‌خواهد آدم بکشد و رئیس ژاندارمری را می‌خواهد بکشد، این را باید تقویت کرد و جلو گرفت؛ گرفتشان. هرکس که همچو کاری کرده [باید] گرفتش و به مجازات خودش رساند تا دیگر نتوانند تکرار بکنند. بنابر این، این مسئله هم با دولت است که باید دولت این کار را به اسرع وقت انجام بدهد. نگذارید آقا اینها یواش یواش هر طور دلشان می‌خواهد عمل کنند. من بعد به شما عرض می‌کنم ....
متصدیان سالم و متعهد
[در پاسخ به اظهارات یکی از حاضران:]
خوب اینها محتاج به تأملی است و آنکه من ثانیاً باید به آقایان عرض کنم این است که اشخاصی را که تعیین می‌کنید، از استانها تعیین می‌شود برای حکومت، فرماندار و فلان، اینها را درباره‌شان مطالعه بکنید. آنجا به ما گفته‌اند که در بعضی از استانها - تعمّد هست یا اشتباه - که اشخاص ناسالم می‌گذارند؛ بلکه گاهی اشخاص سالم را برمی‌‌دارند، به جای اشخاص، ناسالم می‌گذارند. آن کسی که این کار را می‌کند اگر در اشتباه است، خوب، از این به بعد این اشتباه نکند؛ درست چشمهایش را باز کند. ببیند چه کسی را دارد برای کجا می‌گذارد و اگر خدای نخواسته یک غرضی درش هست، این بداند که دیگر این حرفها گذشته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>