تعیین یک فرماندارِ مثلاً منحرف یک جایی اسباب این نمی‌شود که دوباره مسائل برگردد؛ مسائل گذشته دیگر؛ آن مسائل برنمی‌گردد. پس بهتر این است که آقایان متوجه باشند که برای ملت که الآن هست، برای مملکتی که الآن مال خودشان هست - مثل اینکه برای خانه خودشان خدمت می‌کنند - صادقانه برای کشوری که الآن مال خودشان هست. خوب، پیشتر خیلیها عذر داشتند که «خوب، من برای چه؟ ما که منافعمان به جیب دیگران می‌رود، چرا ما کار بکنیم، که منفعتش به جیب دیگران برود؟» حالا که این حرف نیست. حالا اگر کار بکنیم، منفعتش به جیب ملت خودمان می‌رود و به جیب خودمان می‌رود. همان طوری که برای خانواده‌هایشان باید کار بکنند، و از روی صداقت کار می‌کنند و از روی امانت و اشتیاق، برای کشورشان هم همین طور عمل بکنند. اشخاصی که در ذهنشان آمده است، یا خدای نخواسته که مثلاً حالا یک کسی را آنجا بگذارند، یک کسی را اینجا بگذارند، یک منحرفی را آنجا بگذارند یک منحرف را آنجا بگذارند، اگر به ذهنشان آمده است که با این عمل می‌شود یک کاری را که انجام شده است برگرداند، این را از ذهنشان بیرون کنند؛ نمی‌شود دیگر این. جز اینکه خودشان - عرض می‌کنم که - خراب بشوند بین ملت، چه بشوند، نتیجه‌ای از آن حاصل نمی‌شود.
در هر صورت، شما در سطح کشور همه جا هستید؛ و باید برای کشور خودتان خدمت بکنید. ما هم که اینجا هستیم، دعا می‌کنیم به همه کشور و همه شماها، که بتوانید خدمتتان را انجام بدهید. و امیدوارم که بزودی همه مشکلات رفع بشود.
از بین رفتن خوف از ساواک و امریکاییها
مشکلات، - مشکلات اساسی - رفع شده است؛ آن مشکلی که نمی‌گذاشت هیچ کس هیچ کاری بکند آن رفع شده است؛ دیگر هم برگشت ندارد. این مشکلات، دیگر مشکلاتی است که یک خانه‌ای تو خانه خودش یک - فرض کنید - یک جایش حالا خراب است، می‌خواهد اصلاحش بکند، با طمأنینه و دلگرمی اصلاحش می‌کند. الآن وضع این است که ما می‌خواهیم خانه خودمان را اصلاح بکنیم. دیگر خوف اینکه اگر