احترام همه ما هست - این مردمی که جلو افتادند و این تظاهرات را کردند، اینها برای خاطر آقای طالقانی این کار را کردند؟! یعنی اینها علاقه دارند به آقای طالقانی؟! آن کسی که خدا را قبول ندارد، با آقای طالقانی که خدا را قبول دارد و - عرض می‌کنم که - شخص روحانی است و متعبد به اسلام است، برای او این کارها را کردند؟! یا برای اینکه نگذارند یک محیط سالم باشد؟!
مخالفت با رفراندم یعنی مخالفت با ملت
اینهایی که برای ملت ما دارند دلسوزی می‌کنند! رفراندم برخلاف مشی ملت ما بود!؟ این رفراندمی که همه ملت با جان و دل دنبالش بودند، این برخلاف مصلحت ملت بود که اینها بعضی از صندوقها را آتش زدند؟! بعضی جاها - عرض می‌کنم - با تفنگ رفتند جلو مردم را گرفتند که رفراندم نشود؟! تحریم کردند رفراندم را؟! چرا این کار را کردند؟ این برای این بود که ملت را اینها می‌خواهند! و می‌خواهند که مملکت ایران یک مملکت خوبی باشد؟! خوب، ملت همین است و همینی است که همه دیدند که با شوق و شَعَف و با وظیفه و با احساس وظیفه شرعی رفتند و رأی دادند و مشت آنها را هم که پنج - شش تا گروه بودند که همه هم مخالف بودند، جمعیتشان روی هم رفته به قدر نیم درصد نشد - [باز کردند]. اینها می‌بینند که در رفراندم شکست خوردند، در بین مردم هم که جایگاهی ندارند، و اربابها هم اگر اینها جدیت در کارها بکنند و آشوب در اینجا بکنند و نگذارند آرامش پیدا بشود، منافعشان را تأمین می‌کنند از این جهت جلوی رفراندم را می‌خواستند بگیرند.
کارشکنی در امر کشاورزی، و در کارخانه‌ها
خوب، قضیه کشاورزی برخلاف مصلحت ملت است کشاورزی؟! چرا می‌روند نمی گذارند کشاورزی بشود؟ و چرا می‌روند تحریک می‌کنند این کشاورزها را که شلوغ بکنند و مانع بشوند از اینکه کشاورزی بشود؟ اینها نظر حسن دارند نسبت به این ملت!؟ می‌خواهند که این مستضعفین به نوایی برسند؟! می‌خواهند در مقابل آنهایی که - عرض‌