می‌کنم - ظلم به این ملت کردند، اینها می‌خواهند یک فعالیتی بکنند و هوای ملت را دارند؟! و اشتیاق دارند به اینکه این ملت یک حال صحیحی پیدا بکند؟! یک وضع سامان داری پیدا بکند؟! اگر اینطور است مگر کشاورزی مخالف با مصالح ملت است که اینها افتاده‌اند در بین این کشاورزها و همه را دارند مانع می‌شوند؟! می‌آییم سراغ کارخانه‌ها؛ کارخانه‌ها اگر راه بیفتند این برخلاف مصلحت مملکت ماست؟! برخلاف مصلحت ملت ماست ...؟! چرا [راه‌] می‌افتند در بین این کارخانه دارها تبلیغات سوء می‌کنند و نمی‌گذارند که راه بیفتد.
فرصت طلبیهای اخلالگرانه
همه این مسائل به ما این مطلب را نشان می‌دهد که یک عده‌ای مأمورند از طرف خارجیها - و من بیشتر احتمال می‌دهم امریکا باشد - مأمورند از طرف اینها که نگذارند ایران سالم باشد، نگذارند آرام باشد. این مأموریت را اگر بتوانند در کارخانه‌ها انجام می‌دهند، اگر بتوانند، در کشاورزی انجام می‌دهند، بتوانند در دانشگاهها و در [بین‌] اینها، که یک مردم ساده‌ای هستند ولو تحصیل کرده‌اند و مشغول تحصیلند لکن جوانند زود تحت تأثیر واقع می‌شوند، چهار تا کلمه - عرض می‌کنم - چیزی که به آنها می‌گویند، زرق و برق داری که می‌گویند، بازی می‌خورند و الّا نه اینکه آنها (1) سوء نیت داشته باشند. اینها [راه‌] می‌افتند و زن و بچه و بچه‌ها و بزرگها و زنها و مردها را بسیج می‌کنند برای یک امری که این امر را خود آنها با ریشه‌اش مخالفند.
خود آنها با آقای طالقانی مخالفند. هر روزی که دستشان برسد سَرِ او را می‌بُرند و سر امثال او را! لکن حالا بهانه دستشان افتاده است که مثلاً آقای طالقانی رفته‌اند بیرون! این بهانه دستشان افتاده، و آن بساط را در مدرسه‌های ما و در خیابانهای ما اینها درست کردند، و برای کمیته‌ها شروع کردند تبلیغات سوء کردن. اینها یک دسته‌ای هستند که