بهشت است و اگر کشته بشویم بهشت است، شهادت را برای خودشان فوز می‌دانستند، در ملت ما پیدا شده؛ به دست کی؟ به دست خدا. مگر امکان دارد که یک بشری، یک انسانی، افرادی، بتوانند این کارها را بکنند. این تحول امکان ندارد. خدا کرد این کار را. مسلمانها چه وقت می‌خواهند که یک همچو روحیه‌ای پیدا بکنند که شهادت را برای خودشان فوز بدانند و بایستند مقابل اشخاص خائن و خیانتکار را سر جای خود بنشانند.
فروپاشی قدرت پوشالی شاه
قدرتی که در ایران بود می‌گفتند در شرق نیست. آن قدرت نظامی که در ایران بود در شرق نبود. چنانچه می‌گفتند. پشتوانه‌ای که اینها داشتند همه قدرتهای بزرگ بود، همه ابرقدرتها و همه قدرتهای کوچکتر. یکی از ممالک اسلامی - حالا یکی می‌گوید، شاید، شاید یکی بوده - از ممالک اسلامی در طول این مبارزه‌ای که ایران می‌کرد، پشتیبانی از ما نکرد، همه از شاه حمایت می‌کردند؛ همه‌شان. خوب، شاه بود با آن قدرت که می‌گفتند مثل این قدرت در شرق نیست؛ و پشتیبانش همه مسْلم و غیرمسْلم؛ از ابرقدرتها گرفته تا قدرتهای کوچک، تا همین شیخ نشینهای شما - همه موافق بودند. و اغفال کرده بودند برادرهای ما را. در بعضی از این مقاطع خلیج برادرهای اسلامی خیال می‌کردند که اگر شاه نباشد دیگر اسلام از بین می‌رود! اگر شاه نباشد شیعه اصلش بکلی از بین می‌رود! همچو تزریق کرده بودند، این برادرهای مؤمن متدین همچو حالی‌شان شده بود، که اگر این نباشد دیگر هیچ چیز نیست.
من وقتی که پاریس بودم، هِی می‌گفتند که اگر این برود چه می‌شود. گفتم که هیچ نمی شود؛ یک دزد می‌رود! حالا هم همین شده؛ ما حالا هیچ غصه‌ای نداریم. دزد را بیرون کردیم؛ دست دزد قطع شد؛ دست خیانتکارهای خارجی قطع شد.
آزادی، گرانبهاترین دستاورد
حالا ما گرفتاری که داریم گرفتاری خانوادگی است. اینکه دعوا ندارد؛ چیزی نیست ...
. حالا گرفتاری خانوادگی است. گرفتاری «سازمان امنیت» دیگر ما نداریم؛ گرفتاری‌