زمین چه جور زمینی باید باشد، آنکه می‌خواهد کشت بکند چه جور باشد. بعد از اینکه ازدواج واقع شد، زمان تلقیح چه جور باید باشد. همه ابعاد را می‌خواهد، انسان می‌خواهد درست کند. قرآن کتاب انسان سازی است؛ می‌خواهد آدم درست کند. یک آدم اگر موافق تعلیم قرآن درست شود، یکوقت می‌بینید که یک «مدرس» (1) از کار درمی آید که یک مدرس مثل یک گروه است؛ جلوی قدرت رضاشاه، آن قدرت شیطانی می‌ایستد تنها؛ با پیرمردیِ خودش می‌ایستد، جلویش را می‌گیرد و جلوی شوروی که می‌خواستند به ایران حمله کنند، ... می‌گیرد. اینها هم، خارجیها هم از انسان می‌ترسند و لهذا دانشگاهی‌ها را می‌خواهند نگذارند از آنها انسان پیدا بشود؛ و مدارس ما را هم می‌خواستند نگذارند. و همه‌اش را می‌خواستند به هم بزنند و مساجد را به هم بزنند - همه چیز را.
در راه پیاده کردن اسلام راستین
ما الآن موظفیم که تمام قدرت خودمان، تمام توجه خودمان را به این نهضت داشته باشیم که این محفوظ بماند، به آخر برسد؛ تا یک [حکومت‌] اسلامی، آنطوری که باید و شاید، بتوانیم - آنطوری که باید و شاید - تحقق پیدا بکند که یک نمونه‌ای در عالم باشد که ببینند دمکراسی که اینها ادعایش را می‌کنند یعنی چه؛ آزادی که اینها آزادی بشر و حقوق بشر و آن حقوق بشری که این حقوقیها ادعا می‌کنند و ما دزدها و آدمکشها را وقتی که به جزای خودشان می‌رسانیم دادشان درمی‌آید، و آقای مطهری را وقتی می‌کشند یک کلمه حرف نمی‌زنند.
ما می‌خواهیم یک اسلامی درست کنیم تا معلوم بشود حقوق بشر یعنی چه، حق بشر چه هست، حقوق زن یعنی چه، حقوق مرد یعنی چه، حقوق کشاورز یعنی چه. ما می‌خواهیم یک همچو چیزی درست بشود، اگر بگذارند؛ اگر این شیاطینی که دست پرورده آن شیاطین بزرگ هستند - اینها - بگذارند تا یک حکومتی پیدا بشود، آن