برای ما که با هم آزاد صحبت کنیم. اگر یک سال پیش بود، شما اینجا نبودید؛ من نبودم. نه خانمها می‌توانستند اجتماع کنند، نه آقایان، این یک نعمت بزرگی است که به ما رسیده است که همه آزادانه پیش هم درد دل را می‌گوییم؛ همه با هم صحبت می‌کنیم؛ مصلحتِ هم را بیان می‌کنیم. این از نعمتهای بزرگ این انقلاب بود و این نهضت نعمت بزرگتر ... قضیه قطع ایادی دشمنهای اسلام از مخازن خودمان، خصوصاً مخزن نفت [بود]. الآن دست آنها بر مخازن ما باز نیست. مخازن مال خود شماست. اگر زحمتی می‌کشید، برای خودتان می‌کشید، برای ملت خودتان می‌کشید، برای کشور خودتان می‌کشید. خداوند همه شما را عزت و سلامت و سعادت عنایت فرماید.