که بعض آشفتگیها هست. لکن البته این آشفتگیها که بسیاری‌اش وراثت از همان رژیم سابق است، همان تتمه رژیم سابق است. الآن گرفتاریهایی برای همه هست. شما گمان نکنید که برای عشایر شما تنهاست؛ همه عشایر اینطورند. شما گمان نکنید که برای حدود شما این ناراحتیها هست؛ همه جا اینطور است. برای اینکه اینها به این ملت آنچنان خیانت کردند، آنچنان این ملت را فقیر کردند، آنچنان آشفته کردند کشور را که یک مدت طولانی لازم است که با دست همه - همه با هم - این آشفتگیها رفع بشود. و من امیدوارم که شما و ما - همه با هم - دست برادری بدهیم و این آشفتگیها را رفع کنیم. خداوند همه شما را توفیق و تأیید عنایت کند.